Här hittar du som studerande mer information om skolans rutiner. Hör gärna av dig till skolan om du har frågor kring något du inte hittar information om här.

Demokrati och inflytande

Demokrati och inflytande

Som kursdeltagare på skolan har du goda möjligheter att påverka undervisningen såväl som övriga folkhögskolelivet.

Varje vecka är det klasstimme där du kan lämna dina synpunkter på allt som rör folkhögskolan och den kurs du går på. Är du missnöjd med din studiesituation på något sätt, hoppas vi att det skall kännas naturligt att du tar upp det med din kursföreståndare/spåransvarige. Anser du att du inte får gehör för dina åsikter, är du alltid välkommen att prata med rektor eller biträdande rektor om saken.

Varje kurs väljer en eller två representanter till deltagarrådet som sammanträder omkring en gång i månaden.
På deltagarrådet kan du diskutera frågor som rör trivsel, aktiviteter, boende såväl som studiesituation på skolan.

Efter deltagarrådets möte samlas skolrådet, där deltagarrådet möter representanter från skolledning, personal och styrelse. Där tas frågor upp om gemensamma aktiviteter för året, trivselfrågor, ordningsfrågor, föreläsningar och den pedagogiska verksamheten.

Skolrådet har ett anslag från folkhögskolan för vissa gemensamma aktiviteter under året.

Deltagarrådet utser också en representant som adjungeras till folkhögskolans styrelses möten. Dessutom finns en studeranderepresentant med i skyddskommittén, dvs den grupp som arbetar med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön på skolan.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Är du missnöjd med något beslut som rör dina studier, bemötandet på skolan, boendet eller andra faktorer som påverkar dina studier har du alltid rätt att skriva till skolans ledning eller vända dig till skolans styrelse.
Tycker du fortfarande att dina synpunkter inte blir korrekt bemötta, kan du vända dig till FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd). Glimåkra folkhögskola har anpassat sina policydokument och rutiner utifrån direktiven för FSR. Skolledningen hjälper dig gärna att få kontakt med dem.

Anser du dig felaktigt behandlad, att skolan gett dig missvisande information eller på annat sätt inte följt sitt eget regelverk, kan du göra en anmälan till FSR för att få din sak prövad. Observera att frågor om utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning på kurser samt antagningsärenden inte behandlas av FSR.

Du gör så här om du vill överklaga ditt antagningsbeslut:

1. Kontakta skolan inom tio dagar efter det att du fått besked om avslag på din ansökan, genom att skriva ett mail där du begär omprövning av beslutet om avslag. Det är viktigt att du lyfter fram vilka ev. särskilda skäl du vill anföra, när skolan på nytt prövar din ansökan.

2. Skolans rektor kommer att i samråd med berörda lärare på kursen gå igenom din ansökan igen, och på grundval av vad som framkommit fatta ett slutligt beslut. Detta beslut kan inte överklagas.

Ekonomi för studerande

Ekonomi för studerande

Undervisningen på folkhögskola är avgiftsfri. Du betalar litteratur, kursmaterial, studiebesök, studieresor samt kost och logi.

Internat

Se mer information om internatet här.
Du som bor på skolan betalar per 4 veckor (från höstterminen 2024)

I alla beloppen ingår logi samt kost: frukost, lunch, eftermiddagsfika och kvällsmat från och med måndag morgon (frukost) till och med fredag lunch.

  • 6100 kr enkelrum (inkl kost)
  • 6000 kr enkelrum, litet (inkl kost)
  • 6530 kr enkelrum, för kursdelt. på Baslinjen (inkl kost)

Även internet, olycksfallsförsäkring och el ingår.

På internatet har man gratis tillgång till: gym och idrottshall, bastu, biljardrum, brädspel etc. Dessutom möjlighet att delta i en kvällsaktivitet varje vecka.

Externat

Du som inte bor på skolan har en månadskostnad på 280 kr. I beloppet ingår eftermiddagskaffe, festmiddagar samt olycksfallsförsäkring. Du som vill äta på skolan kan köpa kuponger.

Försäkringar

Studerande vid Glimåkra folkhögskola omfattas av en olycksfallsförsäkning. Du är försäkrad under såväl studietiden som läsårets fritid. Olycksfallsförsäkringen omfattar inte glasögonskador.

Deltagare är vid resor omfattade av en tjänstereseförsäkring.

Du som bor på internatet bör ha en egen hemförsäkring då skolans ej gäller för deltagarnas egendom.

Statligt studiestöd

Studierna vid Glimåkra folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiestöd. Du söker via CSN, Centrala Studiestödsnämnden. För mer information kontaktar du CSN på tel 0771 – 276 000 eller skolan tel 044-44800. Information går också att få på CSNs hemsida, www.csn.se.

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp med 1250 kr/mån till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Dessutom kan du söka inackorderingstillägg om du bor på skolan. Extra tillägg är ytterligare ett bidrag som kan sökas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Studiehjälpen behöver ej sökas utan du får den automatiskt då skolan rapporterar att du har påbörjat studierna. Inackorderingstillägget och extra tillägget sökes hos CSN (kan sökas under hela läsåret).

Studiemedel

Studiemedel kan du söka fr o m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. Det finns även ett tilläggsbidrag att söka om du har barn. Du söker via CSNs hemsida.

Vi reserverar oss för prishöjningar samt eventuella förändringar hos CSN.

Kursintyg

Kursintyg

Samtliga studerande på Glimåkra folkhögskola får efter avslutade studier ett kursintyg.

För att du skall få ett intyg om att du har fullgjort kursen, förutsätts att du har en närvaro på kursen som motsvarar minst 80 % närvaro på de schemalagda lektionerna.

Det är viktigt att du som studerande förstår vikten av att vara närvarande på den kurs du är antagen till.
Får du inte med dig ett sådant intyg, kommer det att vara mycket svårt för dig att få studiemedel (lån och/eller bidrag) till nästa års studier (på folkhögskolan eller högskola/universitet).

Har du inte varit närvarande motsvarande 80 % av studietiden, kommer du att få ett intyg som endast beskriver att du varit inskriven på kursen.

För deltagare på Allmän kurs så utfärdas också intyg med behörigheter och studieomdöme.

Kopia på tidigare kursintyg

Saknar du intyg från tidigare genomgången kurs? Kontakta skolan för att få köpa en kopia på detta.

Vilka handlingar sparar skolan?

Personal på skolan får spara information om tidigare deltagares studier, tex provresultat, högst 3 år efter avslutad kurs.

Läsårstider

Läsårstider 2024-2025

Hösttermin 19 augusti – 20 december
Höstlov 28 oktober – 1 november
Julmarknad en söndag i december

Vårtermin 7 januari – 5 juni
Sportlov 17 februari – 21 februari
Påsklov 14 april – 21 april
Ledigt 1a maj, 29-30 maj, 6 juni

 

Läsårstider 2023-2024

Vårtermin 8 januari – 5 juni

Sportlov 19 februari – 23 februari
Påsklov 29 mars – 5 april
Ledigt 1a maj, 9-10 maj, 6 juni

Om en kurs blir inställd eller upphör

Om en kurs blir inställd eller upphör

En kurs blir inställd före kursstart

För att en termins- eller läsårslång kurs skall kunna genomföras fordras att det finns ett visst minimiantal deltagare. Skulle detta antal inte vara uppnått inför den planerade läsårsstarten, eller att det har tillkommit andra skäl till varför kursen inte kan genomföras, kommer du att bli meddelad detta skriftligen senast den 1 augusti. Det kan naturligtvis inträffa att fler deltagare anmäler sig efter detta datum och att du kanske vill kvarstå med din ansökan. Den möjligheten blir du i så fall informerad om.
Vi planerar givetvis för att samtliga våra kurser som är planerade, kommer att kunna genomföras.

Du får ingen ekonomisk ersättning från skolan om en kurs blir inställd som du tänkte gå på. Finns det plats på någon annan kurs på skolan som du skulle vara intresserad av, kan du komma att erbjudas plats där. Det förutsätter givetvis att du uppfyller kvalifikationerna för kursen.

Om en kurs blir avbruten under tiden som den pågår?

Detta kan naturligtvis inträffa om det t.ex. är så få deltagare pga avhopp under kursens gång, att det inte längre är meningsfullt att fortsätta. Skolan kommer i detta läge att i samråd med den/de studerande försöka hitta en lösning som kan accepteras, t.ex. erbjuda övergång till annan kurs, förmedla kontakt med någon annan folkhögskola eller liknande.

Kan ingen av dessa förslag genomföras, kommer inte skolan att erbjuda någon ersättning till den/de studerande. Du får dock bo kvar på skolan om du är internatboende, under maximalt 1 månad efter besked om avbruten kurs.

Stöd och hjälp

På Glimåkra folkhögskola finns många möjligheter för dig att få stöd i dina studier. Klasserna på Allmän kurs är relativt små (8-15 deltagare) och du får därför möjlighet till mycket stöttning från undervisande lärare och klassassistent. Specialpedagog arbetar kontinuerligt med att ge stöd och vägledning kring exempelvis läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och svårigheter kopplade till någon NPF-diagnos. Stödinsatser görs på grupp- och individnivå och kan bland annat innefatta:

  • Anpassningar i klassrummet
  • Anpassade läromedel
  • Enskild stödundervisning av specialpedagog
  • Kompensatoriska hjälpmedel och teknisk anpassning med t ex. dator, iPad, appar
    eller programvara

Deltagare på Allmän kurs har tillgång till inlästa läromedel och skönlitterära böcker via inläsningstjänst. Skolans bibliotek erbjuder lättlästa versioner av flera skönlitterära böcker.

Stödet utgår från det behov du upplever och utformas i samråd med dig som kursdeltagare.

På allmän kurs arbetar klassassistenter som erbjuder pedagogiskt- och socialt stöd både under lektionstid och på din fritid.

Glimåkra folkhögskola erbjuder också samtalsstöd hos kurator eller skolpräst. Du kan genom samtalen få hjälp med att hantera problem som hindrar dig i din vardag och i dina studier.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Glimåkra folkhögskola vill vara en skola tillgänglig för alla.

Skolans huvudbyggnad är väl anpassad för den som är rullstolsburen eller har en synnedsättning. Det mesta finns här i markplanet, och det finns hiss till aula och bibliotek. Toalett finns för rullstolsburna. Ljudfyrar finns för personer med synnedsättning.

En del av övriga byggnader, såsom Gamla prästgården och konsthantverkslokalerna är sämre anpassade för rullstolsburna.

Skolan har två rum i elevhemmet som är anpassade för rullstolsburna.

Ta gärna kontakt med skolan om du vill veta mer eller har frågor kring anpassning av specifika kurser.