Styrelsen för Glimåkra folkhögskola tar beslut om policydokument för att tydliggöra sin inställning i olika frågor. Du finner dem under denna sida. Här hittar du också information som gäller olika handlingsplaner.
Har du synpunkter på dem, är du välkommen att dela dessa med skolans ledning eller styrelse.

Du kan läsa dem här nedan.

För din och andras trivsel

Generella

 • Alla ämnen som ingår i vald kurs är obligatoriska, liksom informationssamlingar, gemensamma skolaktiviteter och studieresor.
 • Frånvaro över 20 % medför att folkhögskolan inte kan sätta omdöme om studieförmåga på Allmän kurs.
  Vid för hög frånvaro får kursdeltagare inte något intyg över fullgjord kurs, utan endast ett intyg som visar att man varit inskriven vid kursen.
  (Skolan är skyldig att rapportera till CSN då kursdeltagare har för hög frånvaro).
 • Mobiltelefon och dator får under lektionstid endast användas i studiesyfte. Meddela aktuell lärare om du behöver ha mobiltelefon på (ljudlöst) av privata skäl.
 • Tillstånd att spela in under lektion krävs av undervisande lärare och närvarande deltagare. All publicering/spridning av inspelat material är otillåten.
 • Kursdeltagare är ansvarig vid användande av skolans egendom och är ersättningsskyldig om skada uppstår, t.ex. på grund av rökning eller om man haft djur på rummet, vilket kan kräva sanering efteråt.
 • Kursdeltagare som skadar någon annan fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt kan bli tvungen att lämna skolan.
 • Inom skolans område är rökning endast tillåten på anvisad plats.
 • På Glimåkra folkhögskola är det inte tillåtet att inneha eller inta alkoholhaltiga drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Det är inte heller tillåtet att uppträda onykter eller påverkad på skolans område. För de som bor utanför skolans område men i skolans regi gäller samma regler. Vid kulturella arrangemang och i samband med måltider på studieresa utomlands, är det tillåtet att dricka ett glas vin eller öl. Skolans personal avstår dock alltid. Den som bryter mot skolans alkoholpolicy kan bli tvungen att lämna skolan.
 • Innehav och användning av narkotika är förbjuden. Vid misstanke kan skolan kräva drogtest. Den som bryter mot skolans narkotikapolicy, kan bli tvungen att lämna skolan.

Regler för internatet

 • Kursdeltagare som bor på skolan betalar fullt internatpris. Vid hel veckas sjukdom som medfört frånvaro från skolan görs ett visst avdrag för kost. Samma regler gäller vid praktik och studieresor.
 • Rummen disponeras endast under kurstid och får inte uthyras i andra hand. Uppsägningstiden för rummen är två månader.
 • Det är ej tillåtet att ha husdjur på internatet.
 • Hyresrätten är förverkad och uppsägning kan ske med omedelbar verkan om inneboende uppträder så att ordningen och trevnaden inom internatet störs, och rättelse inte vidtagits efter tillsägelse.
 • Det är inte tillåtet att bo två personer i ett rum som är avsett för en. Tillfälliga gäster som kommer på besök får övernatta enstaka natt på rummet, förutsatt att internatföreståndaren är informerad i förväg. Det är inte tillåtet att byta rum på eget initiativ.
 • Tystnad skall råda på internatet mellan 23.00 – 06.00. Tänk på att det kan vara lyhört mellan rummen.

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskolas likabehandlingsarbete utgår ifrån att alla människor har lika värde och rättigheter, alla ska känna sig trygga och ingen skall utsättas för diskriminering eller trakasserier. Glimåkra folkhögskola vill erbjuda inkluderande lärmiljöer där olikheter respekteras och ses som en tillgång.

Vårt förebyggande likabehandlingsarbete

Skolan ska ha en tydlig organisation som aktivt jobbar för en positiv skolkultur och mot diskriminering och trakasserier. I skolans kvalitetsarbete är vårt förebyggande likabehandlingsarbete en viktig del. Detta arbete integreras som en naturlig del i skolans övriga verksamhet.

Det förebyggande likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagstiftningens diskrimineringsgrunder (www.do.se) och bedrivs i fyra steg; Undersök, Analysera, Åtgärda, Följ upp/Utvärdera.
Inriktningen på det konkreta arbetet kan variera från läsår till läsår beroende på de behov och risker som identifieras i verksamheten.

Skolan kartlägger trivsel, trygghet och kvalitet genom en trivselenkät på hösten och en deltagarenkät på våren. I båda dessa enkäter berörs likabehandling utifrån bemötande, diskriminering och delaktighet. Resultaten analyseras i deltagarvårdsteam och i ledningsgrupp och ligger till grund för skolans fortsatta arbete med främjande åtgärder. Skolråd och respektive kurs ges möjlighet att analysera och komma med förslag på åtgärder.


Skolledningen
 främjar likabehandling genom att:

 • skapa förutsättningar för att det förebyggande likabehandlingsarbetet kan ske i personalgruppen och bland kursdeltagare
 • dokumentera arbetet som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete
  ansvara för att utvärderingsplanen följs
 • ansvara för att skyddskommitté och deltagarvårdsteam arbetar i enlighet med den arbetsordning som skolans organisationsplan anger
 • kontinuerligt genomföra medarbetarsamtal där frågor kring trivsel och likabehandling tas upp med varje enskild medarbetare
 • kartlägga arbetsmiljön, utvärdera kontinuerligt och åtgärda vid behov

Personal främjar likabehandling genom att:

 • iaktta ett professionellt och demokratiskt förhållningssätt i sitt uppträdande mot kursdeltagare och varandra
 • ta ansvar genom att markera och agera utifrån att diskriminering och trakasserier inte accepteras
 • bidra aktivt i skolans planerings- och utvärderingsarbete
 • informera skolledningen då brister i arbetsmiljön upptäcks

Kursföreståndare/spåransvarig har huvudansvaret för likabehandlingsarbetet i klassen och undervisande lärare ansvarar i sin undervisning.


Kursföreståndare/spåransvarig
 främjar likabehandling genom att:

 • ta upp frågor kring trivsel i enskilda samtal med varje kursdeltagare
 • hålla regelbundna samtal i klasser om demokratiska värderingar, relationer, förhållningssätt och normer
 • göra kursdeltagarna delaktiga i arbetet mot diskriminering och trakasserier genom klass- deltagar- och skolråd

Lärare främjar likabehandling genom att:

 • ta ansvar för att arbetet i klassen/gruppen präglas av samarbete, trygghet samt ömsesidig hänsyn och respekt
 • ge kursdeltagarna möjlighet till inflytande över sina studier och kan därmed främja ett demokratiskt arbetssätt
 • främja socialt samspel och sociala aktiviteter som en del i undervisningen

Rutiner vid diskriminering eller trakasserier

Personalens ansvar

Vid upptäckt av diskriminering eller trakasserier på Glimåkra folkhögskola ska personal genast ingripa och försöka att stoppa och lösa den pågående situationen. Personal ska förvissa sig om att situationen är löst (alternativt lämna över situationen till ansvarig rektor) och sedan rapportera till ansvarig rektor. All personal har skyldighet att till rektor rapportera information om diskriminering och trakasserier redan vid misstanke om att det sker.

Kursdeltagares ansvar

Kursdeltagare bör ingripa och försöka att stoppa akuta situationer. Alla kursdeltagare bör genast rapportera diskriminering eller trakasserier på skolan till skolans personal. Detta kan göras direkt till skolledningen, kursföreståndare eller annan personal kursdeltagaren har förtroende för.

 

Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning

Alla fall av, och misstankar om, diskriminering eller trakasserier på Glimåkra folkhögskola ska omgående rapporteras till rektor. Rektor ansvarar för att situationen skyndsamt utreds, åtgärdas, följs upp och dokumenteras.
Vid behov utser rektor en arbetsgrupp som utreder händelsen. Gruppens arbete ska ge en allsidig genomlysning av situationen. Detta sker i det första skedet genom individuella samtal med berörda parter. I utredningen tar gruppen reda på:

 • vad som har hänt, en tydlig beskrivning av den/de konkreta händelserna
 • vem/vilka som är inblandade
 • hur de inblandade agerat

Arbetsgruppen beslutar tillsammans med rektor om eventuella åtgärder. Står ord mot ord har skolan skyldighet att bilda sig en egen uppfattning om vad som hänt för att kunna besluta om att vidta, eller avstå från att vidta, åtgärder.
Både den utsatte och den som utsatt ska finnas representerade i utrednings-, åtgärds- och uppföljningsarbetet. Skolledningen ansvarar för att ärendegången dokumenteras. I hela processen ska alla inblandade bemötas med respekt och upplevelser ska alltid tas på allvar.
I vissa fall måste en polisanmälan göras. Denna bör göras skyndsamt och i samråd med den utsatta individen (se: Policy för när skolan gör polisanmälan).

För definitioner av vad diskriminering, diskrimineringsgrunder och trakasserier är hänvisar vi till diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Vårt ställningstagande

Jämställdhet på en arbetsplats är en fråga om rättvisa och demokrati. Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhälls- och arbetslivet. Demokrati innebär att alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka samhällets och arbetsplatsens utveckling. Olika erfarenheter och kompetenser öppnar nya perspektiv och möjligheter och kvaliteten ökar när alla bidrar med sin kunskap och sin kompetens.

I statsbidragspropositionen, under rubriken värdegrund står:
”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

Gymnasieskolans läroplan om jämställdhet
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. De studerande ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”

Glimåkra folkhögskolas jämställdhetspolicy

Glimåkra folkhögskola skall vara en skola och en arbetsplats där alla anställda och studerande oavsett kön har samma möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation.
Ansvariga för jämställdhetsarbetet på Glimåkra folkhögskola är i första hand rektor och ledningsgrupp. I andra hand bär samtlig personal ett ansvar för att vara medvetna och aktiva i vårt förhållningssätt till genusfrågor. Sammansättningen och samarbetet mellan kollegor i samtliga arbetsgrupper på Glimåkra folkhögskola skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Jämn könsfördelning

Oavsett kön, skall man ha lika möjlighet att söka och antas till skolans samtliga kurser. I skolans antagningsprocesser kan en positiv särbehandling (gällande kön, etnisk tillhörighet och religion) tillämpas om den sökande tillhör en underrepresenterad grupp utifrån kursens förväntade målgrupp och den sökande har lika eller nästan lika meriter.

Kursinnehåll

Varje lärare ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv. I undervisning skall finnas ett medvetet och aktivt förhållningssätt till genusfrågor där stereotypiska könsnormer motverkas. Kvinnor och män ges lika möjligheter att delta i undervisningen och i övrigt påverka sin studiesituation.

Personuppgiftspolicy

Behandling av deltagares personuppgifter

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen

Föreningen Glimåkra folkhögskola (hädanefter refererad till som Glimåkra folkhögskola) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina deltagares personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i deltagarnas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

 • samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 • är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 • korrekta och uppdaterade för nuvarande deltagare
 • inte förvaras längre än nödvändigt
 • behandlas på ett säkert sätt.

Deltagare har rätt till att få information om behandlingen, vilken tillhandahålls genom denna personuppgiftspolicy.

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter som skola kommer Glimåkra folkhögskola att behandla deltagarens personuppgifter i form av

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • kurs och kurstid
 • frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa och diagnoser
 • erfarenheter, utveckling, beteenden, prestationer och bedömningar
 • anteckningar från intervju med deltagaren samt dess referensperson(er)
 • studieintyg och studieplaner
 • övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
  Glimåkra folkhögskola ska kunna administrera skolans verksamhet.

Att som deltagare finnas med på bilder som används i marknadsföringssyften och för intern dokumentation hanteras via ett separat samtycke som är frivilligt och som presenteras i skriftlig form för den sökande vid varje läsårsstart.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjukdom och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess.

Uppgifterna kommer från deltagaren själv, referenspersoner vid antagningen, myndigheter eller har genererats under tiden av personal på Glimåkra folkhögskola.

Mottagare av uppgifterna

 1. a) Interna mottagare

De som tar del av uppgifterna är den interna personalen som handlägger frågor rörande undervisning, ekonomi, IT, kök, internat, assistans, ledning samt styrelseledamöter.

 1. b) Externa mottagare

Personuppgifterna kommer att skickas till och behandlas av myndigheter och andra parter som Glimåkra folkhögskola är ålagda att rapportera till, såsom exempelvis Folkbildningsrådet och SCB. Det åligger dessa parter att vara personuppgiftsansvariga och hantera personuppgifterna på ett adekvat sätt.

Personuppgifter kommer också att behandlas hos externa parter (exempelvis Microsoft och SchoolSoft) som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis schemaläggning, hemsida, bibliotek och motsvarande. Glimåkra folkhögskolan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Glimåkra folkhögskolas räkning, kommer skolan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Glimåkra folkhögskola

 • ska kunna bedriva undervisning och samla in dokumentation enligt de riktlinjer Folkbildningsrådet anvisar
 • fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar)
 • intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga).

Lagringstiden

Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Glimåkra folkhögskola att fullgöra sina förpliktelser enligt Folkbildningsrådets anvisningar och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Glimåkra folkhögskola har att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs, till exempel för att deltagaren har slutat på skolan. Personuppgifter som inte myndigheter kräver att Glimåkra folkhögskola ska lagra kommer skolan att radera inom 3 år efter att deltagaren har slutat.

Deltagarens rätt till information

Deltagare har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Deltagaren kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få vissa personuppgifter flyttade från Glimåkra folkhögskolas datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Handlingsplan gällande alkohol och narkotika

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola vill stå för en drogfri miljö. Målsättningen är att kunna skapa bästa möjliga studie- och boendemiljö, samt att förebygga missbruk.

På Glimåkra folkhögskolas område är det inte tillåtet att inneha eller inta alkohol, undantaget drycker som innehåller högst 2,25 volymprocent. Det är inte heller tillåtet att vara alkoholpåverkad när man vistas på skolans område, eller på studiebesök/resa som anordnas av skolan. För de som bor utanför skolans område, men i skolans regi, gäller samma regler.

Kursdeltagare och personal på Glimåkra folkhögskola följer svensk lagstiftning som förbjuder all användning, försäljning och innehav av narkotiska preparat. Undantag gäller då preparatet är utskrivet av läkare. All anställd personal har en skyldighet att rapportera misstanke om brott mot narkotikalagen till rektor. Narkotikaförbudet gäller i alla sammanhang under den tid man är kursdeltagare eller anställd på Glimåkra folkhögskola.

Kursdeltagare och personal ska på ett ansvarsfullt sätt medverka till att skolans regler gällande alkohol och narkotika efterlevs.

Om kursdeltagare ej medverkar till drogtest avstängs man från skolan med omedelbar verkan.

Vårt förebyggande arbete

I vårt antagningsarbete ingår samtal med sökande, samt med referensperson, där frågor om droganvändning berörs. För sökande med ett tidigare missbruk av alkohol eller narkotika krävs att denne varit drogfri i minst ett år innan antagning till någon av skolans kurser.

I samband med antagning samtycker deltagare till att efterleva skolans regler.

Skolan har ett samarbete med kommunens fältassistenter och Maria Skåne Nordost och kan genom dessa samarbeten få externt stöd i frågor gällande alkohol- eller narkotikamissbruk. Kommunens fältassistenter kopplas in vid behov av drogtest.

Under läsåret genomförs regelbunden tillsyn av skolans internat, bland annat i syfte att upptäcka eventuellt missbruk och/eller brott mot skolans regler.

Fortbildning av personal kring droger, symtom på missbruk och andra varningstecken sker regelbundet.

Rutiner vid brott mot skolans regler gällande alkohol och narkotika

Då personal brukar narkotika, faller detta under arbetsmiljölagen och arbetsgivaren ansvarar för utredning, upprättande av åtgärdsplan, behandling och uppföljning. Samma ansvar gäller om personal är påverkad av alkohol på arbetstid.

Personal är skyldig att meddela rektor snarast vid misstanke eller kännedom om användning och innehav av alkohol eller narkotika på skolan.

Deltagare uppmanas att meddela rektor eller annan personal vid misstanke och kännedom om användning och innehav av alkohol och narkotika på skolan.

Vid misstanke eller kännedom om deltagares innehav/användning av alkohol eller narkotika följs följande rutiner:

 

Nr Åtgärd  När  Ansvarig
1a.

 

Ansvarig rektor sammankallar en utredningsgrupp bestående av rektor, kursansvarig, kurator och eventuellt annan berörd personal. Förseelsens omfattning och kringliggande problematik utreds. Snarast Rektor
Beslut om eventuellt drogtest och polisanmälan fattas. Vid beslut om polisanmälan, se särskild handlingsplan. Utredningsgruppen
Om deltagaren är omyndig kontaktas vårdnadshavare och socialtjänsten i deltagarens hemkommun. Rektor
Om förseelsen bedöms grov – gå vidare till punkt 2.
b. Vid mindre förseelse kan utredningsgruppen i detta skede besluta om åtgärd. Detta gäller endast då misstanken eller förseelsen består av alkoholförtäring eller innehav i ringa omfattning och aldrig i fall av narkotikaanvändning Utredningsgruppen
.Åtgärden dokumenteras i åtgärdsplan. Utredningsgruppen
Deltagaren delges information om beslutade åtgärder. Kursansvarig
2. Då beslut tagits om att drogtest ska genomföras, bokas detta via kommunens fältassistenter. Snarast efter utredningsgruppen beslutat Rektor, eller annan utsedd person i utredningsgruppen
Deltagaren informeras om beslutat drogtest. Samma dag som genomförandet ska ske Rektor och annan utsedd person ur utredningsgruppen
a. Om deltagaren nekar till droganvändning och vägrar genomföra drogtest avskiljs deltagaren från studier och internat med omedelbar verkan. Rektor
b. Vid negativt resultat av drogtest avbryts utredningen och deltagaren informeras om detta. Rektor
3. Vid positivt resultat av drogtest eller om deltagaren erkänner droganvändning eller innehav: Utredningsgruppen sammankallas och föreslår någon/några av följande åtgärder:

 • Drogtest (om det inte redan gjorts)
 • Muntlig varning
 • Skriftlig varning
 • Polisanmälan (se policy för när skolan gör polisanmälan)
 • Uppmaning att frivilligt avbryta studierna
 • Tillfällig avstängning från studier och/eller internat
 • Permanent avskiljning från internatet och/eller studier
 • Krav på samtalskontakt med skolkurator, skolpräst eller extern kontakt
 • Krav på missbruksvård och regelbundna drogtest
Snarast efter svar på drogtest, eller erkännande. Rektor
Om bedömning görs att kursdeltagaren ska fortsätta sina studier på skolan upprättas en åtgärdsplan som ett stöd i de överenskommelser/villkor som gäller för fortsatta studier. Snarast efter svar på drogtest, eller erkännande. Utredningsgruppen
4. Deltagarvårdsteamet (och eventuell annan berörd personal) sammankallas.

DVT yttrar sig om åtgärdsplanen eller eventuell avskiljning.

Senast dagen efter upprättande av åtgärdsplan Rektor
5a. Åtgärdsplanen beslutas efter eventuella justeringar som föranletts av yttrande från DVT. Snarast efter avslutat pedagogiskt råd Rektor
b. Permanent avskiljning från skolan beslutas. Rektor
6a. Deltagaren informeras om och tar ställning till åtgärdsplanen. Om deltagaren inte går med på att medverka till att följa åtgärdsplanen avskiljs deltagaren från skolan med omedelbar verkan. Snarast efter åtgärdsplanen beslutats Rektor och kursansvarig
b. Vid permanent avskiljning meddelas deltagaren muntligt och skriftligt Snarast efter beslut Rektor och kursansvarig
7. Uppföljning av åtgärdsplan Regelbundet Kursansvarig

Handlingsplan vid disciplinära ärenden

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola arbetar aktivt för att förvissa sig om att studier, närvaro och internatboende fungerar tillfredsställande för deltagare. För att undersöka och följa upp ärenden har kursföreståndare, deltagarvårdsteam och internatföreståndare ansvar. Då personal får kännedom om att studierna, närvaron eller internatboendet inte fungerar för någon deltagare har skolans rektor ansvar för att ärendet hanteras i enlighet med denna handlingsplan.
En viktig princip för skolan är att personal och deltagare tillsammans bidrar till att följa regler, ta hänsyn till varandras behov och skapa förutsättningar för en bra lärandemiljö.

Vårt förebyggande arbete

Glimåkra folkhögskola arbetar förebyggande för att studier, närvaro och internatboende ska fungera för antagna deltagare. I det förebyggande arbetet är kursråd en viktig instans där arbetslag kan diskutera deltagarärenden och kursföreståndare kan bilda sig en helhetsuppfattning hur det fungerar för de deltagare hen har ansvar för. Till sin hjälp har kursföreståndare lärare och assistenter knutna till kursen men även ett deltagarvårdsteam där internatföreståndare, kurator, skolpräst och specialpedagog ingår. Ärenden som lyfts på kursråd ska följas upp av kursråd eller deltagarvårdsteam.

Glimåkra folkhögskola försöker agera tidigt i situationer då personal märker att studierna, närvaroneller internatboendet inte fungerar tillfredsställande, till exempel genom att:

 • följa upp närvaron flera gånger per termin,
 • ha internatträffar på respektive boende,
 • presentera skolans regler, rutiner och hyreskontrakt vid kursstart,
 • informera om deltagarnas rättigheter om man inte är nöjd med något och vilka möjligheter man har att få sin sak prövad,
 • ge muntliga eller skriftliga varningar,
 • rekommendera avbrott om studiesituationen trots ovanstående inte fungerar

Rutiner vid disciplinära åtgärder

Om skolan får kännedom om:

 • att studierna, närvaron eller internatboendet inte fungerar tillfredsställande eller
 • att lagar, skolans regler, rutiner eller hyreskontrakt inte efterföljs eller
 • att den aktuella kursens antagningskrav inte är uppfyllda trots antagning kan skolan behöva vidta disciplinära åtgärder.

Glimåkra folkhögskola har fyra olika disciplinära åtgärder:

 • Skolan kan vid milda fall utfärda en muntlig varning för att tillrättavisa en deltagare.
 • Skolan kan vid allvarliga fall utfärda en skriftlig varning som eventuellt även kan villkora fortsättningen av studieperioden.
 • Skolan kan vid mycket allvarliga fall eller vid upprepade händelser med en tidigare varning, avstänga en deltagare från studierna eller från internatet eller både ock. En avstängning gäller en tidsbestämd period, normalt sett en till två veckor. I de flesta fall fattas också beslut vid en avstängning om en villkorad fortsättning på skolan, efter avstängningsperioden.
 • Skolan kan vid mycket allvarliga fall eller vid upprepade händelser med en tidigare varning, avskilja en deltagare från studierna eller från internatet eller både ock. En avskiljning gäller återstoden av kursens tid.

Vid varning, avstängning och avskiljande ska det tydligt presenteras för deltagaren i fråga vad den disciplinära åtgärden beror på. Om fortsättningen på skolan är villkorad ska detta också tydligt framgå.

Beslut

Beslut om muntlig varning kan utfärdas av skolledning, kursföreståndare, spåransvarig eller internatföreståndare. Beslut om skriftlig varning utfärdas av skolledning efter samråd med kursråd. Beslut om avstängning och avskiljande utfärdas av skolledningen efter samråd med kursråd och deltagarvårdsteam.

Studeranderätt

Deltagare som anser att en disciplinär åtgärd är felaktig kan vända sig i tur och ordning till skolans rektor, skolans styrelse, Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.

Denna handlingsplan skall ses som en övergripande ordning för hur disciplinära ärenden skall hanteras och vad andra närliggande dokument skall uttrycka.