Styrelsen för Glimåkra folkhögskola tar beslut om policydokument för att tydliggöra sin inställning i olika frågor. Du finner dem under denna sida. Här hittar du också information som gäller olika handlingsplaner.
Har du synpunkter på dem, är du välkommen att dela dessa med skolans ledning eller styrelse.

Du kan läsa dem här nedan.

För din och andras trivsel

Generella regler

 • Obligatoriska ämnen och aktiviteter: Deltagare förväntas delta i alla obligatoriska ämnen och aktiviteter som hör till kursen. Låg närvaro leder till disciplinära åtgärder, se separat handlingsplan för närvarofrämjande.
 • Mobiltelefoner och datorer: Deltagare får endast använda mobiltelefoner och datorer för studiesyfte under lektionstid när lärare tillåter det.
 • Inspelning och spridning av lektioner: Deltagare och personal får inte spela in eller sprida lektioner utan tillstånd.
 • Ansvar för skolans egendom: Deltagare ska behandla skolans egendom med respekt och ansvar och kan bli ersättningsskyldig om skada uppstår.
 • Skada eller fara: Deltagare som orsakar skada eller utgör fara för sig själv eller annan person, fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt kan få disciplinär åtgärd enligt separat handlingsplan.

Specifika regler

 • Rökning: Deltagare får endast röka på anvisade platser inom skolans område.
 • Alkohol och narkotika: Deltagare får inte inneha, bruka eller vara påverkade av alkohol. Narkotikabruk och innehav är förbjudet. Se handlingsplan gällande alkohol och narkotika.
 • Trakasserier och mobbning: Deltagare får inte delta i trakasserier eller mobbning och ska uppmärksamma personal på om det sker. Se separat handlingsplan.
 • Studiero: Deltagare ska respektera studieron i klassrum och gemensamma utrymmen.
 • Betalning: Deltagare förväntas följa regler för betalning.
 • Internatregler: Deltagare ska respektera hyreskontrakt med bilaga.

Säkerhet och hälsa

 • Brand- och evakueringsrutiner: Deltagare förväntas känna till och följa skolans brand- och evakueringsrutiner.
 • Vid nödsituation: Deltagare ska veta hur man kontaktar ansvarig vid nödsituation.
 • Allergier, specialkost och sjukdomar: Deltagare ska informera skolan om eventuella allergier, behov av specialkost och sjukdomar som kan påverka skolsituationen.
 • Miljöinitiativ: Deltagare ska följa skolans återvinningsprogram och miljövänliga initiativ.

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskolas likabehandlingsarbete utgår ifrån att alla människor har lika värde och rättigheter, alla ska känna sig trygga och ingen skall utsättas för diskriminering eller trakasserier. Glimåkra folkhögskola vill erbjuda inkluderande lärmiljöer där olikheter respekteras och ses som en tillgång.

Vårt förebyggande likabehandlingsarbete

Skolan ska ha en tydlig organisation som aktivt jobbar för en positiv skolkultur och mot diskriminering och trakasserier. I skolans kvalitetsarbete är vårt förebyggande likabehandlingsarbete en viktig del. Detta arbete integreras som en naturlig del i skolans övriga verksamhet.

Det förebyggande likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagstiftningens diskrimineringsgrunder (www.do.se) och bedrivs i fyra steg; Undersök, Analysera, Åtgärda, Följ upp/Utvärdera.
Inriktningen på det konkreta arbetet kan variera från läsår till läsår beroende på de behov och risker som identifieras i verksamheten.

Skolan kartlägger trivsel, trygghet och kvalitet genom en trivselenkät på hösten och en deltagarenkät på våren. I båda dessa enkäter berörs likabehandling utifrån bemötande, diskriminering och delaktighet. Resultaten analyseras i deltagarvårdsteam och i ledningsgrupp och ligger till grund för skolans fortsatta arbete med främjande åtgärder. Skolråd och respektive kurs ges möjlighet att analysera och komma med förslag på åtgärder.


Skolledningen
 främjar likabehandling genom att:

 • skapa förutsättningar för att det förebyggande likabehandlingsarbetet kan ske i personalgruppen och bland kursdeltagare
 • dokumentera arbetet som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete
  ansvara för att utvärderingsplanen följs
 • ansvara för att skyddskommitté och deltagarvårdsteam arbetar i enlighet med den arbetsordning som skolans organisationsplan anger
 • kontinuerligt genomföra medarbetarsamtal där frågor kring trivsel och likabehandling tas upp med varje enskild medarbetare
 • kartlägga arbetsmiljön, utvärdera kontinuerligt och åtgärda vid behov

Personal främjar likabehandling genom att:

 • iaktta ett professionellt och demokratiskt förhållningssätt i sitt uppträdande mot kursdeltagare och varandra
 • ta ansvar genom att markera och agera utifrån att diskriminering och trakasserier inte accepteras
 • bidra aktivt i skolans planerings- och utvärderingsarbete
 • informera skolledningen då brister i arbetsmiljön upptäcks

Kursföreståndare/spåransvarig har huvudansvaret för likabehandlingsarbetet i klassen och undervisande lärare ansvarar i sin undervisning.


Kursföreståndare/spåransvarig
 främjar likabehandling genom att:

 • ta upp frågor kring trivsel i enskilda samtal med varje kursdeltagare
 • hålla regelbundna samtal i klasser om demokratiska värderingar, relationer, förhållningssätt och normer
 • göra kursdeltagarna delaktiga i arbetet mot diskriminering och trakasserier genom klass- deltagar- och skolråd

Lärare främjar likabehandling genom att:

 • ta ansvar för att arbetet i klassen/gruppen präglas av samarbete, trygghet samt ömsesidig hänsyn och respekt
 • ge kursdeltagarna möjlighet till inflytande över sina studier och kan därmed främja ett demokratiskt arbetssätt
 • främja socialt samspel och sociala aktiviteter som en del i undervisningen

Rutiner vid diskriminering eller trakasserier

Personalens ansvar

Vid upptäckt av diskriminering eller trakasserier på Glimåkra folkhögskola ska personal genast ingripa och försöka att stoppa och lösa den pågående situationen. Personal ska förvissa sig om att situationen är löst (alternativt lämna över situationen till ansvarig rektor) och sedan rapportera till ansvarig rektor. All personal har skyldighet att till rektor rapportera information om diskriminering och trakasserier redan vid misstanke om att det sker.

Kursdeltagares ansvar

Kursdeltagare bör ingripa och försöka att stoppa akuta situationer. Alla kursdeltagare bör genast rapportera diskriminering eller trakasserier på skolan till skolans personal. Detta kan göras direkt till skolledningen, kursföreståndare eller annan personal kursdeltagaren har förtroende för.

 

Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning

Alla fall av, och misstankar om, diskriminering eller trakasserier på Glimåkra folkhögskola ska omgående rapporteras till rektor. Rektor ansvarar för att situationen skyndsamt utreds, åtgärdas, följs upp och dokumenteras.
Vid behov utser rektor en arbetsgrupp som utreder händelsen. Gruppens arbete ska ge en allsidig genomlysning av situationen. Detta sker i det första skedet genom individuella samtal med berörda parter. I utredningen tar gruppen reda på:

 • vad som har hänt, en tydlig beskrivning av den/de konkreta händelserna
 • vem/vilka som är inblandade
 • hur de inblandade agerat

Arbetsgruppen beslutar tillsammans med rektor om eventuella åtgärder. Står ord mot ord har skolan skyldighet att bilda sig en egen uppfattning om vad som hänt för att kunna besluta om att vidta, eller avstå från att vidta, åtgärder.
Både den utsatte och den som utsatt ska finnas representerade i utrednings-, åtgärds- och uppföljningsarbetet. Skolledningen ansvarar för att ärendegången dokumenteras. I hela processen ska alla inblandade bemötas med respekt och upplevelser ska alltid tas på allvar.
I vissa fall måste en polisanmälan göras. Denna bör göras skyndsamt och i samråd med den utsatta individen (se: Policy för när skolan gör polisanmälan).

För definitioner av vad diskriminering, diskrimineringsgrunder och trakasserier är hänvisar vi till diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Vårt ställningstagande

Jämställdhet på en arbetsplats är en fråga om rättvisa och demokrati. Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhälls- och arbetslivet. Demokrati innebär att alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka samhällets och arbetsplatsens utveckling. Olika erfarenheter och kompetenser öppnar nya perspektiv och möjligheter och kvaliteten ökar när alla bidrar med sin kunskap och sin kompetens.

I statsbidragspropositionen, under rubriken värdegrund står:
”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

Gymnasieskolans läroplan om jämställdhet
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. De studerande ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”

Glimåkra folkhögskolas jämställdhetspolicy

Glimåkra folkhögskola skall vara en skola och en arbetsplats där alla anställda och studerande oavsett kön har samma möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation.
Ansvariga för jämställdhetsarbetet på Glimåkra folkhögskola är i första hand rektor och ledningsgrupp. I andra hand bär samtlig personal ett ansvar för att vara medvetna och aktiva i vårt förhållningssätt till genusfrågor. Sammansättningen och samarbetet mellan kollegor i samtliga arbetsgrupper på Glimåkra folkhögskola skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Jämn könsfördelning

Oavsett kön, skall man ha lika möjlighet att söka och antas till skolans samtliga kurser. I skolans antagningsprocesser kan en positiv särbehandling (gällande kön, etnisk tillhörighet och religion) tillämpas om den sökande tillhör en underrepresenterad grupp utifrån kursens förväntade målgrupp och den sökande har lika eller nästan lika meriter.

Kursinnehåll

Varje lärare ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv. I undervisning skall finnas ett medvetet och aktivt förhållningssätt till genusfrågor där stereotypiska könsnormer motverkas. Kvinnor och män ges lika möjligheter att delta i undervisningen och i övrigt påverka sin studiesituation.

Personuppgiftspolicy

Behandling av deltagares personuppgifter

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen

Föreningen Glimåkra folkhögskola (hädanefter refererad till som Glimåkra folkhögskola) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina deltagares personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i deltagarnas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

 • samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 • är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 • korrekta och uppdaterade för nuvarande deltagare
 • inte förvaras längre än nödvändigt
 • behandlas på ett säkert sätt.

Deltagare har rätt till att få information om behandlingen, vilken tillhandahålls genom denna personuppgiftspolicy.

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter som skola kommer Glimåkra folkhögskola att behandla deltagarens personuppgifter i form av

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • kurs och kurstid
 • frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa och diagnoser
 • erfarenheter, utveckling, beteenden, prestationer och bedömningar
 • anteckningar från intervju med deltagaren samt dess referensperson(er)
 • studieintyg och studieplaner
 • övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
  Glimåkra folkhögskola ska kunna administrera skolans verksamhet.

Att som deltagare finnas med på bilder som används i marknadsföringssyften och för intern dokumentation hanteras via ett separat samtycke som är frivilligt och som presenteras i skriftlig form för den sökande vid varje läsårsstart.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjukdom och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess.

Uppgifterna kommer från deltagaren själv, referenspersoner vid antagningen, myndigheter eller har genererats under tiden av personal på Glimåkra folkhögskola.

Mottagare av uppgifterna

 1. a) Interna mottagare

De som tar del av uppgifterna är den interna personalen som handlägger frågor rörande undervisning, ekonomi, IT, kök, internat, assistans, ledning samt styrelseledamöter.

 1. b) Externa mottagare

Personuppgifterna kommer att skickas till och behandlas av myndigheter och andra parter som Glimåkra folkhögskola är ålagda att rapportera till, såsom exempelvis Folkbildningsrådet och SCB. Det åligger dessa parter att vara personuppgiftsansvariga och hantera personuppgifterna på ett adekvat sätt.

Personuppgifter kommer också att behandlas hos externa parter (exempelvis Microsoft och SchoolSoft) som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis schemaläggning, hemsida, bibliotek och motsvarande. Glimåkra folkhögskolan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Glimåkra folkhögskolas räkning, kommer skolan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Glimåkra folkhögskola

 • ska kunna bedriva undervisning och samla in dokumentation enligt de riktlinjer Folkbildningsrådet anvisar
 • fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar)
 • intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga).

Lagringstiden

Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Glimåkra folkhögskola att fullgöra sina förpliktelser enligt Folkbildningsrådets anvisningar och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Glimåkra folkhögskola har att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs, till exempel för att deltagaren har slutat på skolan. Personuppgifter som inte myndigheter kräver att Glimåkra folkhögskola ska lagra kommer skolan att radera inom 3 år efter att deltagaren har slutat.

Deltagarens rätt till information

Deltagare har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Deltagaren kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få vissa personuppgifter flyttade från Glimåkra folkhögskolas datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Handlingsplan gällande alkohol och narkotika

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola vill stå för en drogfri miljö. Målsättningen är att kunna skapa bästa möjliga studie- och boendemiljö, samt att förebygga missbruk.

På Glimåkra folkhögskolas område är det inte tillåtet att inneha eller inta alkohol, undantaget drycker som innehåller högst 2,25 volymprocent. Det är inte heller tillåtet att vara alkoholpåverkad när man vistas på skolans område, eller på studiebesök/resa som anordnas av skolan. För de som bor utanför skolans område, men i skolans regi, gäller samma regler.

Kursdeltagare och personal på Glimåkra folkhögskola följer svensk lagstiftning som förbjuder all användning, försäljning och innehav av narkotiska preparat. Undantag gäller då preparatet är utskrivet av läkare. All anställd personal har en skyldighet att rapportera misstanke om brott mot narkotikalagen till rektor. Narkotikaförbudet gäller i alla sammanhang under den tid man är kursdeltagare eller anställd på Glimåkra folkhögskola.

Kursdeltagare och personal ska på ett ansvarsfullt sätt medverka till att skolans regler gällande alkohol och narkotika efterlevs.

Om kursdeltagare ej medverkar till drogtest avstängs man från skolan med omedelbar verkan.

Vårt förebyggande arbete

I vårt antagningsarbete ingår samtal med sökande, samt med referensperson, där frågor om droganvändning berörs. För sökande med ett tidigare missbruk av alkohol eller narkotika krävs att denne varit drogfri i minst ett år innan antagning till någon av skolans kurser.

I samband med antagning samtycker deltagare till att efterleva skolans regler.

Skolan har ett samarbete med kommunens fältassistenter och Maria Skåne Nordost och kan genom dessa samarbeten få externt stöd i frågor gällande alkohol- eller narkotikamissbruk. Kommunens fältassistenter kopplas in vid behov av drogtest.

Under läsåret genomförs regelbunden tillsyn av skolans internat, bland annat i syfte att upptäcka eventuellt missbruk och/eller brott mot skolans regler.

Fortbildning av personal kring droger, symtom på missbruk och andra varningstecken sker regelbundet.

Rutiner vid brott mot skolans regler gällande alkohol och narkotika

Då personal brukar narkotika, faller detta under arbetsmiljölagen och arbetsgivaren ansvarar för utredning, upprättande av åtgärdsplan, behandling och uppföljning. Samma ansvar gäller om personal är påverkad av alkohol på arbetstid.

Personal är skyldig att meddela rektor snarast vid misstanke eller kännedom om användning och innehav av alkohol eller narkotika på skolan.

Deltagare uppmanas att meddela rektor eller annan personal vid misstanke och kännedom om användning och innehav av alkohol och narkotika på skolan.

Vid misstanke eller kännedom om deltagares innehav/användning av alkohol eller narkotika följs följande rutiner:

 

Nr Åtgärd  När  Ansvarig

1a.

 

Ansvarig rektor sammankallar en utredningsgrupp bestående av rektor, kursansvarig, kurator och eventuellt annan berörd personal. Förseelsens omfattning och kringliggande problematik utreds. Snarast Rektor
Beslut om eventuellt drogtest och polisanmälan fattas. Vid beslut om polisanmälan, se särskild handlingsplan. Utredningsgruppen
Om deltagaren är omyndig kontaktas vårdnadshavare och socialtjänsten i deltagarens hemkommun. Rektor
Om förseelsen bedöms grov – gå vidare till punkt 2.
b. Vid mindre förseelse kan utredningsgruppen i detta skede besluta om åtgärd. Detta gäller endast då misstanken eller förseelsen består av alkoholförtäring eller innehav i ringa omfattning och aldrig i fall av narkotikaanvändning Utredningsgruppen
.Åtgärden dokumenteras i åtgärdsplan. Utredningsgruppen
Deltagaren delges information om beslutade åtgärder. Kursansvarig
2. Då beslut tagits om att drogtest ska genomföras, bokas detta via kommunens fältassistenter. Snarast efter utredningsgruppen beslutat Rektor, eller annan utsedd person i utredningsgruppen
Deltagaren informeras om beslutat drogtest. Samma dag som genomförandet ska ske Rektor och annan utsedd person ur utredningsgruppen
a. Om deltagaren nekar till droganvändning och vägrar genomföra drogtest avskiljs deltagaren från studier och internat med omedelbar verkan. Rektor
b. Vid negativt resultat av drogtest avbryts utredningen och deltagaren informeras om detta. Rektor
3.

Vid positivt resultat av drogtest eller om deltagaren erkänner droganvändning eller innehav: Utredningsgruppen sammankallas och föreslår någon/några av följande åtgärder:

 • Drogtest (om det inte redan gjorts)
 • Muntlig varning
 • Skriftlig varning
 • Polisanmälan (se policy för när skolan gör polisanmälan)
 • Uppmaning att frivilligt avbryta studierna
 • Tillfällig avstängning från studier och/eller internat
 • Permanent avskiljning från internatet och/eller studier
 • Krav på samtalskontakt med skolkurator, skolpräst eller extern kontakt
 • Krav på missbruksvård och regelbundna drogtest
Snarast efter svar på drogtest, eller erkännande. Rektor
Om bedömning görs att kursdeltagaren ska fortsätta sina studier på skolan upprättas en åtgärdsplan som ett stöd i de överenskommelser/villkor som gäller för fortsatta studier. Snarast efter svar på drogtest, eller erkännande. Utredningsgruppen
4.

Deltagarvårdsteamet (och eventuell annan berörd personal) sammankallas.

DVT yttrar sig om åtgärdsplanen eller eventuell avskiljning.

Senast dagen efter upprättande av åtgärdsplan Rektor
5a. Åtgärdsplanen beslutas efter eventuella justeringar som föranletts av yttrande från DVT. Snarast efter avslutat pedagogiskt råd Rektor
b. Permanent avskiljning från skolan beslutas. Rektor
6a. Deltagaren informeras om och tar ställning till åtgärdsplanen. Om deltagaren inte går med på att medverka till att följa åtgärdsplanen avskiljs deltagaren från skolan med omedelbar verkan. Snarast efter åtgärdsplanen beslutats Rektor och kursansvarig
b. Vid permanent avskiljning meddelas deltagaren muntligt och skriftligt Snarast efter beslut Rektor och kursansvarig
7. Uppföljning av åtgärdsplan Regelbundet Kursansvarig

Handlingsplan vid disciplinära ärenden

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola arbetar aktivt för att förvissa sig om att studier, närvaro och internatboende fungerar tillfredsställande för deltagare. För att undersöka och följa upp ärenden har kursföreståndare, deltagarvårdsteam och internatföreståndare ansvar. Då personal får kännedom om att studierna, närvaron eller internatboendet inte fungerar för någon deltagare har skolans rektor ansvar för att ärendet hanteras i enlighet med denna handlingsplan.
En viktig princip för skolan är att personal och deltagare tillsammans bidrar till att följa regler, ta hänsyn till varandras behov och skapa förutsättningar för en bra lärandemiljö.

Vårt förebyggande arbete

Glimåkra folkhögskola arbetar förebyggande för att studier, närvaro och internatboende ska fungera för antagna deltagare. I det förebyggande arbetet är kursråd en viktig instans där arbetslag kan diskutera deltagarärenden och kursföreståndare kan bilda sig en helhetsuppfattning hur det fungerar för de deltagare hen har ansvar för. Till sin hjälp har kursföreståndare lärare och assistenter knutna till kursen men även ett deltagarvårdsteam där internatföreståndare, kurator, skolpräst och specialpedagog ingår. Ärenden som lyfts på kursråd ska följas upp av kursråd eller deltagarvårdsteam.

Glimåkra folkhögskola försöker agera tidigt i situationer då personal märker att studierna, närvaroneller internatboendet inte fungerar tillfredsställande, till exempel genom att:

 • följa upp närvaron flera gånger per termin,
 • ha internatträffar på respektive boende,
 • presentera skolans regler, rutiner och hyreskontrakt vid kursstart,
 • informera om deltagarnas rättigheter om man inte är nöjd med något och vilka möjligheter man har att få sin sak prövad,
 • ge muntliga eller skriftliga varningar,
 • rekommendera avbrott om studiesituationen trots ovanstående inte fungerar

Rutiner vid disciplinära åtgärder

Om skolan får kännedom om:

 • att studierna, närvaron eller internatboendet inte fungerar tillfredsställande eller
 • att lagar, skolans regler, rutiner eller hyreskontrakt inte efterföljs eller
 • att den aktuella kursens antagningskrav inte är uppfyllda trots antagning kan skolan behöva vidta disciplinära åtgärder.

Glimåkra folkhögskola har fyra olika disciplinära åtgärder:

 • Skolan kan vid milda fall utfärda en muntlig varning för att tillrättavisa en deltagare.
 • Skolan kan vid allvarliga fall utfärda en skriftlig varning som eventuellt även kan villkora fortsättningen av studieperioden.
 • Skolan kan vid mycket allvarliga fall eller vid upprepade händelser med en tidigare varning, avstänga en deltagare från studierna eller från internatet eller både ock. En avstängning gäller en tidsbestämd period, normalt sett en till två veckor. I de flesta fall fattas också beslut vid en avstängning om en villkorad fortsättning på skolan, efter avstängningsperioden.
 • Skolan kan vid mycket allvarliga fall eller vid upprepade händelser med en tidigare varning, avskilja en deltagare från studierna eller från internatet eller både ock. En avskiljning gäller återstoden av kursens tid.

Vid varning, avstängning och avskiljande ska det tydligt presenteras för deltagaren i fråga vad den disciplinära åtgärden beror på. Om fortsättningen på skolan är villkorad ska detta också tydligt framgå.

Beslut

Beslut om muntlig varning kan utfärdas av skolledning, kursföreståndare, spåransvarig eller internatföreståndare. Beslut om skriftlig varning utfärdas av skolledning efter samråd med kursråd. Beslut om avstängning och avskiljande utfärdas av skolledningen efter samråd med kursråd och deltagarvårdsteam.

Studeranderätt

Deltagare som anser att en disciplinär åtgärd är felaktig kan vända sig i tur och ordning till skolans rektor, skolans styrelse, Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.

Denna handlingsplan skall ses som en övergripande ordning för hur disciplinära ärenden skall hanteras och vad andra närliggande dokument skall uttrycka.

Handlingsplan för närvarofrämjande och policy för fullgjord kurs

 

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola arbetar aktivt för att deltagare på skolan ska ha hög närvaro. Om närvaron skulle bli för låg riskerar deltagare att halka efter i undervisning och en negativ spiral kan uppstå som leder till än mer frånvaro. Skolan och dess personal jobbar därför med närvarofrämjande aktiviteter, för att tidigt bryta negativa mönster och hjälpa deltagare att förbättra sin närvaro. Denna handlingsplan ligger till grund för detta arbete. Skulle närvaron bli för låg kan det bli ett disciplinärt ärende som skriftlig varning eller avskiljningsärende, för vilket det finns en egen handlingsplan (Handlingsplan för disciplinära åtgärder).

Handlingsplan för närvarofrämjande ska vara känd hos skolans personal och kursföreståndare ansvarar för att informera sina deltagare om dess innehåll.

Vårt förebyggande arbete

I det förebyggande arbetet är kursråd en viktig instans där arbetslag kan diskutera deltagarärenden och kursföreståndare kan bilda sig en helhetsuppfattning hur det fungerar för de deltagare hen har ansvar för. Till sin hjälp har kursföreståndare lärare och assistenter knutna till kursen men även ett deltagarhälsoteam där internatföreståndare, kurator, skolpräst, specialpedagog och representant från assistenterna och ledningen ingår.

Skolan arbetar med aktiviteter för att öka gemenskapen deltagare emellan men även mellan deltagare och personal. Dessa aktiviteter anser vi är viktiga för skolans närvarofrämjande arbete. Exempel på aktiviteter är kvällsaktiviteter, internatträffar med kursföreståndare, internatföreståndares villamöten och olika klassaktiviteter.

Skolan arbetar aktivt för att skapa en närvarokultur. Ett positivt bemötande av deltagare, att de känner sig sedda när de är närvarande och saknade när de varit frånvarande, hjälper till att skapa denna kultur.

Rutiner vid låg närvaro

Gemensamma rutiner för skolans kurser

Skolans kurser har olika hantering av låg närvaro, som framgår nedan. Gemensamt gäller att för deltagare med finansiering från CSN ska det vid slutet av varje termin rapporteras till CSN om terminen är godkänd utifrån kursens sätt att mäta lärandemål och/eller närvaro. All frånvaro räknas som frånvaro oavsett anledning (sjukdom, ledighet, läkar- och myndighetsbesök, VAB och liknande).

När låg närvaro upptäcks är första åtgärden samtal med kursföreståndare/spåransvarig. Här samtalas om orsaker till frånvaron och åtgärder från deltagarens respektive skolans sida för att främja närvaro framöver. Stöd för att öka närvaron och komma tillbaka kan till exempel vara anpassningar av studiegången, praktiskt stöd av assistenter, studiehjälp av specialpedagog, samtal med kurator eller skolpräst. Kursföreståndare ansvarar för fortsatt uppföljning kring närvaron.

Det är viktigt att låg närvaro följs upp tidigt av kursföreståndare för att öka chanserna för fullgjord termin mot CSN samt fullgjord kurs utifrån skolans riktlinjer nedan.

Yrkesförberedande kurser

Kurser som har en tydlig inriktning mot att vara yrkesförberedande jobbar utifrån lärandemål. Kurserna har ett tydligt fokus på att lärandemålen ska klaras av i avsedd takt. För att uppnå lärandemålen är närvaron viktig. Har en person låg närvaro resulterar det ofta i missade lärandemål. När en deltagare har hamnat efter eller tydligt riskerar att hamna efter ska kursföreståndare föra samtal med deltagaren och uppmärksamma den på problematiken. Fortsätter deltagaren att hamna efter kan det bli en disciplinär åtgärd.

Allmän kurs och särskilda kurser som beslutar om att ha samma modell

Gäller samtliga spår på Allmän kurs samt Esport.

Allmän kurs och särskilda kurser som genom kursråd har beslutat att använda samma modell har avstämning av närvaron var fjärde vecka. Avstämningen innebär en sammanställning av närvaron under senaste perioden och året som helhet. Är närvaron lägre än 80% tilldelas deltagaren ett varningsbrev i syfte att visa på allvaret. Samtal förs med deltagare som får varningsbrev.

Lärare registrerar närvaro minst en gång per vecka och avrundar frånvaro uppåt i 10 minuters intervaller. Grunden för närvaroberäkning är av lärare inrapporterade lektioner.

Har deltagaren Studiehjälp från CSN:

 • rapporteras skolk om två perioder i följd haft under 80% närvaro. Här ska sjukfrånvaro räknas bort.

Om deltagaren har Studiemedel eller Studiehjälp från CSN:

 • och den totala närvaron sjunker under 50% efter 1 november eller under 60% på vårterminen uppmanas deltagaren att avbryta sina studier. Om deltagaren inte väljer att sluta kan skolan besluta om avskiljande från undervisning och internat.
 • och är borta 2 hela veckor ska hen varnas för att hen kommer att avskiljas om hen är borta 3 hela veckor. Avbrottet rapporteras då från första frånvarodatum.

Om deltagaren inte har finansiering från CSN:

 • och den totala närvaron sjunker under 50% efter 1 november eller under 60% på vårterminen ska kursföreståndare ha samtal med deltagaren om studiesituation och mål med studierna. Försäkringskassan eller annan part informeras och inkluderas mer i den fortsatta planeringen kring deltagarens studiesituation. Kursråd tillsammans med DHT diskuterar deltagarens mål med studierna och om deltagaren ska rekommenderas avbrott eller inte. Diskussion om avskiljande ska också föras om kursrådet beslutar att rekommendera studieavbrott.

Om deltagare i slutet av en termin har under 80% närvaro riskerar deltagaren:

 • att inte få terminen godkänd mot CSN och/eller omfattningskrav.
 • att inte få behörigheter
 • att inte få kursintyg

Om deltagare har total närvaro över 80%, men under 80% i ett särskilt ämne, så är det undervisande lärares ansvar att informera om att deltagaren riskerar att inte få behörighet.

Övriga särskilda kurser och uppdragsutbildningar

Övriga särskilda kurser ska ha koll på deltagares närvaro och föra samtal med de som har låg närvaro om deras studiesituation och deras mål med studierna. Blir närvaron för låg kan det leda till en disciplinär åtgärd.

 

Fullgjord kurs

Kursråden avgör i samråd med skolledningen fullgjord kurs, det vill säga om deltagaren fått kursen godkänt eller inte.

Deltagare över 80% närvaro får normalt sett fullgjord kurs. Har deltagaren missat centrala delar av kursinnehållet kan intyget ändras så att dessa delar inte intygas.

För deltagare under 80% närvaro ska en diskussion föras i kursrådet. Här spelar anledningar till frånvaron roll, mönster i frånvaron, om man kompletterat vad man missat. En deltagare med finansiering av Försäkringskassan kan ha ett rehabiliterande mål med att gå på skolan och eventuellt kan det då vägas in bedömningen.

Kursrådet kan också godkänna bara delar av kurstiden. Man kan då ge till exempel höstterminen godkänt, skriva den perioden på intyget, men inte godkänna våren. Deltagaren kan då få ett intyg på en kortare period än kursens normala längd, men åtminstone få ett intyg, på vissa delar av kursinnehållet.