För din och andras trivsel

 • Alla ämnen som ingår i vald kurs är obligatoriska, liksom informationssamlingar, gemensamma skolaktiviteter och studieresor.
 • Frånvaro över 20 % medför att folkhögskolan inte kan sätta omdöme om studieförmåga på Allmän kurs. 
  Vid för hög frånvaro får kursdeltagare inte något intyg över fullgjord kurs, utan endast ett intyg som visar att man varit inskriven vid kursen. 
  (Skolan är skyldig att rapportera till CSN då kursdeltagare har för hög frånvaro).
 • Mobiltelefon och dator får under lektionstid endast användas i studiesyfte. Meddela aktuell lärare om du behöver ha mobiltelefon på (ljudlöst) av privata skäl.
 • Tillstånd att spela in under lektion krävs av undervisande lärare och närvarande deltagare. All publicering/spridning av inspelat material är otillåten.
 • Kursdeltagare är ansvarig vid användande av skolans egendom och är ersättningsskyldig om skada uppstår, t.ex. på grund av rökning eller om man haft djur på rummet, vilket kan kräva sanering efteråt.
 • Kursdeltagare som skadar någon annan fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt kan bli tvungen att lämna skolan.
 • Inom skolans område är rökning endast tillåten på anvisad plats.
 • På Glimåkra folkhögskola är det inte tillåtet att inneha eller inta alkoholhaltiga drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Det är inte heller tillåtet att uppträda onykter eller påverkad på skolans område. För de som bor utanför skolans område men i skolans regi gäller samma regler. Vid kulturella arrangemang och i samband med måltider på studieresa utomlands, är det tillåtet att dricka ett glas vin eller öl. Skolans personal avstår dock alltid. Den som bryter mot skolans alkoholpolicy kan bli tvungen att lämna skolan.
 • Innehav och användning av narkotika är förbjuden. Vid misstanke kan skolan kräva drogtest. Den som bryter mot skolans narkotikapolicy, kan bli tvungen att lämna skolan.

Regler för internatet

 • Kursdeltagare som bor på skolan betalar fullt internatpris. Vid hel veckas sjukdom som medfört frånvaro från skolan görs ett visst avdrag för kost. Samma regler gäller vid praktik och studieresor.
 • Rummen disponeras endast under kurstid och får inte uthyras i andra hand. Uppsägningstiden för rummen är två månader.
 • Det är ej tillåtet att ha husdjur på internatet.
 • Hyresrätten är förverkad och uppsägning kan ske med omedelbar verkan om inneboende uppträder så att ordningen och trevnaden inom internatet störs, och rättelse inte vidtagits efter tillsägelse.
 • Det är inte tillåtet att bo två personer i ett rum som är avsett för en. Tillfälliga gäster som kommer på besök får övernatta enstaka natt på rummet, förutsatt att internatföreståndaren är informerad i förväg. Det är inte tillåtet att byta rum på eget initiativ.
 • Tystnad skall råda på internatet mellan 23.00 – 06.00. Tänk på att det kan vara lyhört mellan rummen.
 

 
Modified 2022-02-03 14:44:33