Personuppgiftspolicy

Behandling av deltagares personuppgifter

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen

Föreningen Glimåkra folkhögskola (hädanefter refererad till som Glimåkra folkhögskola) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina deltagares personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i deltagarnas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

 • samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 • är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 • korrekta och uppdaterade för nuvarande deltagare
 • inte förvaras längre än nödvändigt
 • behandlas på ett säkert sätt.

Deltagare har rätt till att få information om behandlingen, vilken tillhandahålls genom denna personuppgiftspolicy.  

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter som skola kommer Glimåkra folkhögskola att behandla deltagarens personuppgifter i form av

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • kurs och kurstid
 • frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa och diagnoser
 • erfarenheter, utveckling, beteenden, prestationer och bedömningar
 • anteckningar från intervju med deltagaren samt dess referensperson(er)
 • studieintyg och studieplaner
 • övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
  Glimåkra folkhögskola ska kunna administrera skolans verksamhet.  

Att som deltagare finnas med på bilder som används i marknadsföringssyften och för intern dokumentation hanteras via ett separat samtycke som är frivilligt och som presenteras i skriftlig form för den sökande vid varje läsårsstart.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjukdom och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess.

Uppgifterna kommer från deltagaren själv, referenspersoner vid antagningen, myndigheter eller har genererats under tiden av personal på Glimåkra folkhögskola.

Mottagare av uppgifterna

 1. a) Interna mottagare

De som tar del av uppgifterna är den interna personalen som handlägger frågor rörande undervisning, ekonomi, IT, kök, internat, assistans, ledning samt styrelseledamöter.

 1. b) Externa mottagare

Personuppgifterna kommer att skickas till och behandlas av myndigheter och andra parter som Glimåkra folkhögskola är ålagda att rapportera till, såsom exempelvis Folkbildningsrådet och SCB. Det åligger dessa parter att vara personuppgiftsansvariga och hantera personuppgifterna på ett adekvat sätt.

Personuppgifter kommer också att behandlas hos externa parter (exempelvis Microsoft och SchoolSoft) som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis schemaläggning, hemsida, bibliotek och motsvarande. Glimåkra folkhögskolan kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Glimåkra folkhögskolas räkning, kommer skolan tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Glimåkra folkhögskola

 • ska kunna bedriva undervisning och samla in dokumentation enligt de riktlinjer Folkbildningsrådet anvisar
 • fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar)
 • intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga).

Lagringstiden

Deltagarens personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Glimåkra folkhögskola att fullgöra sina förpliktelser enligt Folkbildningsrådets anvisningar och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Glimåkra folkhögskola har att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs, till exempel för att deltagaren har slutat på skolan. Personuppgifter som inte myndigheter kräver att Glimåkra folkhögskola ska lagra kommer skolan att radera inom 3 år efter att deltagaren har slutat.

Deltagarens rätt till information

Deltagare har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Deltagaren kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få vissa personuppgifter flyttade från Glimåkra folkhögskolas datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Modified 2020-02-07 08:38:57