Om en kurs blir inställd eller upphör

En kurs blir inställd före kursstart

För att en termins- eller läsårslång kurs skall kunna genomföras fordras att det finns ett visst minimiantal deltagare. Skulle detta antal inte vara uppnått inför den planerade läsårsstarten, eller att det har tillkommit andra skäl till varför kursen inte kan genomföras, kommer du att bli meddelad detta skriftligen senast den 1 augusti. Det kan naturligtvis inträffa att fler deltagare anmäler sig efter detta datum och att du kanske vill kvarstå med din ansökan. Den möjligheten blir du i så fall informerad om.
Vi planerar givetvis för att samtliga våra kurser som är planerade, kommer att kunna genomföras.

Du får ingen ekonomisk ersättning från skolan om en kurs blir inställd som du tänkte gå på. Finns det plats på någon annan kurs på skolan som du skulle vara intresserad av, kan du komma att erbjudas plats där. Det förutsätter givetvis att du uppfyller kvalifikationerna för kursen.

Om en kurs blir avbruten under tiden som den pågår?

Detta kan naturligtvis inträffa om det t.ex. är så få deltagare pga avhopp under kursens gång, att det inte längre är meningsfullt att fortsätta. Skolan kommer i detta läge att i samråd med den/de studerande försöka hitta en lösning som kan accepteras, t.ex. erbjuda övergång till annan kurs, förmedla kontakt med någon annan folkhögskola eller liknande.

Kan ingen av dessa förslag genomföras, kommer inte skolan att erbjuda någon ersättning till den/de studerande. Du får dock bo kvar på skolan om du är internatboende, under maximalt 1 månad efter besked om avbruten kurs.

Modified 2021-02-11 11:52:34