Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Vårt ställningstagande

Jämställdhet på en arbetsplats är en fråga om rättvisa och demokrati. Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhälls- och arbetslivet. Demokrati innebär att alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter att påverka samhällets och arbetsplatsens utveckling. Olika erfarenheter och kompetenser öppnar nya perspektiv och möjligheter och kvaliteten ökar när alla bidrar med sin kunskap och sin kompetens.

I statsbidragspropositionen, under rubriken värdegrund står:
”Mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter måste återspeglas i valet av verksamhet, verksamheternas innehåll, i verksamhetsformerna och i organisationens uppbyggnad.”

Gymnasieskolans läroplan om jämställdhet
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. De studerande ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”

Glimåkra folkhögskolas jämställdhetspolicy

Glimåkra folkhögskola skall vara en skola och en arbetsplats där alla anställda och studerande oavsett kön har samma möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation.
Ansvariga för jämställdhetsarbetet på Glimåkra folkhögskola är i första hand rektor och ledningsgrupp. I andra hand bär samtlig personal ett ansvar för att vara medvetna och aktiva i vårt förhållningssätt till genusfrågor. Sammansättningen och samarbetet mellan kollegor i samtliga arbetsgrupper på Glimåkra folkhögskola skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Jämn könsfördelning

Oavsett kön, skall man ha lika möjlighet att söka och antas till skolans samtliga kurser. I skolans antagningsprocesser kan en positiv särbehandling (gällande kön, etnisk tillhörighet och religion) tillämpas om den sökande tillhör en underrepresenterad grupp utifrån kursens förväntade målgrupp och den sökande har lika eller nästan lika meriter.

Kursinnehåll

Varje lärare ska se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv. I undervisning skall finnas ett medvetet och aktivt förhållningssätt till genusfrågor där stereotypiska könsnormer motverkas. Kvinnor och män ges lika möjligheter att delta i undervisningen och i övrigt påverka sin studiesituation.

Modified 2020-02-06 07:46:55