Handlingsplan vid disciplinära ärenden

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola arbetar aktivt för att förvissa sig om att studier, närvaro och internatboende fungerar tillfredsställande för deltagare. För att undersöka och följa upp ärenden har kursföreståndare, deltagarvårdsteam och internatföreståndare ansvar. Då personal får kännedom om att studierna, närvaron eller internatboendet inte fungerar för någon deltagare har skolans rektor ansvar för att ärendet hanteras i enlighet med denna handlingsplan.
En viktig princip för skolan är att personal och deltagare tillsammans bidrar till att följa regler, ta hänsyn till varandras behov och skapa förutsättningar för en bra lärandemiljö.

Vårt förebyggande arbete

Glimåkra folkhögskola arbetar förebyggande för att studier, närvaro och internatboende ska fungera för antagna deltagare. I det förebyggande arbetet är kursråd en viktig instans där arbetslag kan diskutera deltagarärenden och kursföreståndare kan bilda sig en helhetsuppfattning hur det fungerar för de deltagare hen har ansvar för. Till sin hjälp har kursföreståndare lärare och assistenter knutna till kursen men även ett deltagarvårdsteam där internatföreståndare, kurator, skolpräst och specialpedagog ingår. Ärenden som lyfts på kursråd ska följas upp av kursråd eller deltagarvårdsteam.
Glimåkra folkhögskola försöker agera tidigt i situationer då personal märker att studierna, närvaroneller internatboendet inte fungerar tillfredsställande, till exempel genom att:
 • följa upp närvaron flera gånger per termin,
 • ha internatträffar på respektive boende,
 • presentera skolans regler, rutiner och hyreskontrakt vid kursstart,
 • informera om deltagarnas rättigheter om man inte är nöjd med något och vilka möjligheter man har att få sin sak prövad,
 • ge muntliga eller skriftliga varningar,
 • rekommendera avbrott om studiesituationen trots ovanstående inte fungerar

Rutiner vid disciplinära åtgärder

Om skolan får kännedom om:
 • att studierna, närvaron eller internatboendet inte fungerar tillfredsställande eller
 • att lagar, skolans regler, rutiner eller hyreskontrakt inte efterföljs eller
 • att den aktuella kursens antagningskrav inte är uppfyllda trots antagning kan skolan behöva vidta disciplinära åtgärder.
Glimåkra folkhögskola har fyra olika disciplinära åtgärder:
 • Skolan kan vid milda fall utfärda en muntlig varning för att tillrättavisa en deltagare.
 • Skolan kan vid allvarliga fall utfärda en skriftlig varning som eventuellt även kan villkora fortsättningen av studieperioden.
 • Skolan kan vid mycket allvarliga fall eller vid upprepade händelser med en tidigare varning, avstänga en deltagare från studierna eller från internatet eller både ock. En avstängning gäller en tidsbestämd period, normalt sett en till två veckor. I de flesta fall fattas också beslut vid en avstängning om en villkorad fortsättning på skolan, efter avstängningsperioden.
 • Skolan kan vid mycket allvarliga fall eller vid upprepade händelser med en tidigare varning, avskilja en deltagare från studierna eller från internatet eller både ock. En avskiljning gäller återstoden av kursens tid.
Vid varning, avstängning och avskiljande ska det tydligt presenteras för deltagaren i fråga vad den disciplinära åtgärden beror på. Om fortsättningen på skolan är villkorad ska detta också tydligt framgå.
 
Beslut
Beslut om muntlig varning kan utfärdas av skolledning, kursföreståndare, spåransvarig eller internatföreståndare. Beslut om skriftlig varning utfärdas av skolledning efter samråd med kursråd. Beslut om avstängning och avskiljande utfärdas av skolledningen efter samråd med kursråd och deltagarvårdsteam.
 
Studeranderätt
Deltagare som anser att en disciplinär åtgärd är felaktig kan vända sig i tur och ordning till skolans rektor, skolans styrelse, Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.

Denna handlingsplan skall ses som en övergripande ordning för hur disciplinära ärenden skall hanteras och vad andra närliggande dokument skall uttrycka.
Modified 2022-02-18 11:57:26