Handlingsplan för arbete mot diskriminering och trakasserier

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskolas likabehandlingsarbete utgår ifrån att alla människor har lika värde och rättigheter, alla ska känna sig trygga och ingen skall utsättas för diskriminering eller trakasserier. Glimåkra folkhögskola vill erbjuda inkluderande lärmiljöer där olikheter respekteras och ses som en tillgång.

Vårt förebyggande likabehandlingsarbete

Skolan ska ha en tydlig organisation som aktivt jobbar för en positiv skolkultur och mot diskriminering och trakasserier. I skolans kvalitetsarbete är vårt förebyggande likabehandlingsarbete en viktig del. Detta arbete integreras som en naturlig del i skolans övriga verksamhet.

Det förebyggande likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagstiftningens diskrimineringsgrunder (www.do.se) och bedrivs i fyra steg; Undersök, Analysera, Åtgärda, Följ upp/Utvärdera.
Inriktningen på det konkreta arbetet kan variera från läsår till läsår beroende på de behov och risker som identifieras i verksamheten.

Skolan kartlägger trivsel, trygghet och kvalitet genom en trivselenkät på hösten och en deltagarenkät på våren. I båda dessa enkäter berörs likabehandling utifrån bemötande, diskriminering och delaktighet. Resultaten analyseras i deltagarvårdsteam och i ledningsgrupp och ligger till grund för skolans fortsatta arbete med främjande åtgärder. Skolråd och respektive kurs ges möjlighet att analysera och komma med förslag på åtgärder.


Skolledningen
främjar likabehandling genom att:

 • skapa förutsättningar för att det förebyggande likabehandlingsarbetet kan ske i personalgruppen och bland kursdeltagare
 • dokumentera arbetet som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete
  ansvara för att utvärderingsplanen följs
 • ansvara för att skyddskommitté och deltagarvårdsteam arbetar i enlighet med den arbetsordning som skolans organisationsplan anger
 • kontinuerligt genomföra medarbetarsamtal där frågor kring trivsel och likabehandling tas upp med varje enskild medarbetare
 • kartlägga arbetsmiljön, utvärdera kontinuerligt och åtgärda vid behov

Personal främjar likabehandling genom att:

 • iaktta ett professionellt och demokratiskt förhållningssätt i sitt uppträdande mot kursdeltagare och varandra
 • ta ansvar genom att markera och agera utifrån att diskriminering och trakasserier inte accepteras
 • bidra aktivt i skolans planerings- och utvärderingsarbete
 • informera skolledningen då brister i arbetsmiljön upptäcks

Kursföreståndare/spåransvarig har huvudansvaret för likabehandlingsarbetet i klassen och undervisande lärare ansvarar i sin undervisning.


Kursföreståndare/spåransvarig
främjar likabehandling genom att:

 • ta upp frågor kring trivsel i enskilda samtal med varje kursdeltagare
 • hålla regelbundna samtal i klasser om demokratiska värderingar, relationer, förhållningssätt och normer
 • göra kursdeltagarna delaktiga i arbetet mot diskriminering och trakasserier genom klass- deltagar- och skolråd

Lärare främjar likabehandling genom att:

 • ta ansvar för att arbetet i klassen/gruppen präglas av samarbete, trygghet samt ömsesidig hänsyn och respekt
 • ge kursdeltagarna möjlighet till inflytande över sina studier och kan därmed främja ett demokratiskt arbetssätt
 • främja socialt samspel och sociala aktiviteter som en del i undervisningen

Rutiner vid diskriminering eller trakasserier

Personalens ansvar

Vid upptäckt av diskriminering eller trakasserier på Glimåkra folkhögskola ska personal genast ingripa och försöka att stoppa och lösa den pågående situationen. Personal ska förvissa sig om att situationen är löst (alternativt lämna över situationen till ansvarig rektor) och sedan rapportera till ansvarig rektor. All personal har skyldighet att till rektor rapportera information om diskriminering och trakasserier redan vid misstanke om att det sker.

 
Kursdeltagares ansvar

Kursdeltagare bör ingripa och försöka att stoppa akuta situationer. Alla kursdeltagare bör genast rapportera diskriminering eller trakasserier på skolan till skolans personal. Detta kan göras direkt till skolledningen, kursföreståndare eller annan personal kursdeltagaren har förtroende för.

 

Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning

Alla fall av, och misstankar om, diskriminering eller trakasserier på Glimåkra folkhögskola ska omgående rapporteras till rektor. Rektor ansvarar för att situationen skyndsamt utreds, åtgärdas, följs upp och dokumenteras.
Vid behov utser rektor en arbetsgrupp som utreder händelsen. Gruppens arbete ska ge en allsidig genomlysning av situationen. Detta sker i det första skedet genom individuella samtal med berörda parter. I utredningen tar gruppen reda på:

 • vad som har hänt, en tydlig beskrivning av den/de konkreta händelserna
 • vem/vilka som är inblandade
 • hur de inblandade agerat

Arbetsgruppen beslutar tillsammans med rektor om eventuella åtgärder. Står ord mot ord har skolan skyldighet att bilda sig en egen uppfattning om vad som hänt för att kunna besluta om att vidta, eller avstå från att vidta, åtgärder.
Både den utsatte och den som utsatt ska finnas representerade i utrednings-, åtgärds- och uppföljningsarbetet. Skolledningen ansvarar för att ärendegången dokumenteras. I hela processen ska alla inblandade bemötas med respekt och upplevelser ska alltid tas på allvar.
I vissa fall måste en polisanmälan göras. Denna bör göras skyndsamt och i samråd med den utsatta individen (se: Policy för när skolan gör polisanmälan).

 

För definitioner av vad diskriminering, diskrimineringsgrunder och trakasserier är hänvisar vi till diskrimineringsombudsmannens hemsida: www.do.se
Modified 2020-02-06 07:46:42