Demokrati och inflytande

Som kursdeltagare på skolan har du goda möjligheter att påverka undervisningen såväl som övriga folkhögskolelivet.

Varje vecka är det klasstimme där du kan lämna dina synpunkter på allt som rör folkhögskolan och den kurs du går på. Är du missnöjd med din studiesituation på något sätt, hoppas vi att det skall kännas naturligt att du tar upp det med din kursföreståndare/spåransvarige. Anser du att du inte får gehör för dina åsikter, är du alltid välkommen att prata med rektor eller biträdande rektor om saken.

Varje kurs väljer en eller två representanter till deltagarrådet som sammanträder omkring en gång i månaden.
På deltagarrådet kan du diskutera frågor som rör trivsel, aktiviteter, boende såväl som studiesituation på skolan.

Efter deltagarrådets möte samlas skolrådet, där deltagarrådet möter representanter från skolledning, personal och styrelse. Där tas frågor upp om gemensamma aktiviteter för året, trivselfrågor, ordningsfrågor, föreläsningar och den pedagogiska verksamheten.

Skolrådet har ett anslag från folkhögskolan för vissa gemensamma aktiviteter under året. 

Deltagarrådet utser också en representant som adjungeras till folkhögskolans styrelses möten. Dessutom finns en studeranderepresentant med i skyddskommittén, dvs den grupp som arbetar med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön på skolan.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

Är du missnöjd med något beslut som rör dina studier, bemötandet på skolan, boendet eller andra faktorer som påverkar dina studier har du alltid rätt att skriva till skolans ledning eller vända dig till skolans styrelse.
Tycker du fortfarande att dina synpunkter inte blir korrekt bemötta, kan du vända dig till FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd). Glimåkra folkhögskola har anpassat sina policydokument och rutiner utifrån direktiven för FSR. Skolledningen hjälper dig gärna att få kontakt med dem.

Anser du dig felaktigt behandlad, att skolan gett dig missvisande information eller på annat sätt inte följt sitt eget regelverk, kan du göra en anmälan till FSR för att få din sak prövad. Observera att frågor om utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning på kurser, inte behandlas av FSR. Du har möjlighet att överklaga ditt beslut om antagning.

Du gör så här om du vill överklaga ditt beslut:

1. Kontakta skolan inom tio dagar efter det att du fått besked om avslag på din ansökan, genom att skriva ett brev där du begär omprövning av beslutet om avslag. Det är viktigt att du lyfter fram vilka ev. särskilda skäl du vill anföra, när skolan på nytt prövar din ansökan.

 2. Skolans rektor kommer att i samråd med berörda lärare på kursen gå igenom din ansökan igen, och på grundval av vad som framkommit fatta ett slutligt beslut. Detta beslut kan inte överklagas.

Modified 2020-02-06 15:26:27