Handlingsplan gällande alkohol och narkotika

Vårt ställningstagande

Glimåkra folkhögskola vill stå för en drogfri miljö. Målsättningen är att kunna skapa bästa möjliga studie- och boendemiljö, samt att förebygga missbruk. 

På Glimåkra folkhögskolas område är det inte tillåtet att inneha eller inta alkohol, undantaget drycker som innehåller högst 2,25 volymprocent. Det är inte heller tillåtet att vara alkoholpåverkad när man vistas på skolans område, eller på studiebesök/resa som anordnas av skolan. För de som bor utanför skolans område, men i skolans regi, gäller samma regler. 

Kursdeltagare och personal på Glimåkra folkhögskola följer svensk lagstiftning som förbjuder all användning, försäljning och innehav av narkotiska preparat. Undantag gäller då preparatet är utskrivet av läkare. All anställd personal har en skyldighet att rapportera misstanke om brott mot narkotikalagen till rektor. Narkotikaförbudet gäller i alla sammanhang under den tid man är kursdeltagare eller anställd på Glimåkra folkhögskola.

Kursdeltagare och personal ska på ett ansvarsfullt sätt medverka till att skolans regler gällande alkohol och narkotika efterlevs.

Om kursdeltagare ej medverkar till drogtest avstängs man från skolan med omedelbar verkan.

Vårt förebyggande arbete

I vårt antagningsarbete ingår samtal med sökande, samt med referensperson, där frågor om droganvändning berörs. För sökande med ett tidigare missbruk av alkohol eller narkotika krävs att denne varit drogfri i minst ett år innan antagning till någon av skolans kurser.

I samband med antagning samtycker deltagare till att efterleva skolans regler.

Skolan har ett samarbete med kommunens fältassistenter och Maria Skåne Nordost och kan genom dessa samarbeten få externt stöd i frågor gällande alkohol- eller narkotikamissbruk. Kommunens fältassistenter kopplas in vid behov av drogtest.

Under läsåret genomförs regelbunden tillsyn av skolans internat, bland annat i syfte att upptäcka eventuellt missbruk och/eller brott mot skolans regler.

Fortbildning av personal kring droger, symtom på missbruk och andra varningstecken sker regelbundet.

Rutiner vid brott mot skolans regler gällande alkohol och narkotika

Då personal brukar narkotika, faller detta under arbetsmiljölagen och arbetsgivaren ansvarar för utredning, upprättande av åtgärdsplan, behandling och uppföljning. Samma ansvar gäller om personal är påverkad av alkohol på arbetstid.

Personal är skyldig att meddela rektor snarast vid misstanke eller kännedom om användning och innehav av alkohol eller narkotika på skolan.   

Deltagare uppmanas att meddela rektor eller annan personal vid misstanke och kännedom om användning och innehav av alkohol och narkotika på skolan.  

Vid misstanke eller kännedom om deltagares innehav/användning av alkohol eller narkotika följs följande rutiner:

 

Nr

Åtgärd  

När  

Ansvarig

1a.

 

Ansvarig rektor sammankallar en utredningsgrupp bestående av rektor, kursansvarig, kurator och eventuellt annan berörd personal. Förseelsens omfattning och kringliggande problematik utreds.

Snarast

Rektor

 

Beslut om eventuellt drogtest och polisanmälan fattas. Vid beslut om polisanmälan, se särskild handlingsplan.  

 

Utredningsgruppen

 

Om deltagaren är omyndig kontaktas vårdnadshavare och socialtjänsten i deltagarens hemkommun. 

 

Rektor

 

Om förseelsen bedöms grov - gå vidare till punkt 2.

 

 

b.

Vid mindre förseelse kan utredningsgruppen i detta skede besluta om åtgärd. Detta gäller endast då misstanken eller förseelsen består av alkoholförtäring eller innehav i ringa omfattning och aldrig i fall av narkotikaanvändning

 

Utredningsgruppen

 

.Åtgärden dokumenteras i åtgärdsplan.

 

Utredningsgruppen

 

Deltagaren delges information om beslutade åtgärder.

 

Kursansvarig

2.

Då beslut tagits om att drogtest ska genomföras, bokas detta via kommunens fältassistenter. 

Snarast efter utredningsgruppen beslutat

Rektor, eller annan utsedd person i utredningsgruppen

 

Deltagaren informeras om beslutat drogtest.

Samma dag som genomförandet ska ske

Rektor och annan utsedd person ur utredningsgruppen

a.

Om deltagaren nekar till droganvändning och vägrar genomföra drogtest avskiljs deltagaren från studier och internat med omedelbar verkan. 

 

Rektor

b.

Vid negativt resultat av drogtest avbryts utredningen och deltagaren informeras om detta. 

 

Rektor

3.

Vid positivt resultat av drogtest eller om deltagaren erkänner droganvändning eller innehav: Utredningsgruppen sammankallas och föreslår någon/några av följande åtgärder:

  • Drogtest (om det inte redan gjorts)
  • Muntlig varning
  • Skriftlig varning
  • Polisanmälan (se policy för när skolan gör polisanmälan)
  • Uppmaning att frivilligt avbryta studierna
  • Tillfällig avstängning från studier och/eller internat
  • Permanent avskiljning från internatet och/eller studier
  • Krav på samtalskontakt med skolkurator, skolpräst eller extern kontakt
  • Krav på missbruksvård och regelbundna drogtest

Snarast efter svar på drogtest, eller erkännande.

Rektor

 

Om bedömning görs att kursdeltagaren ska fortsätta sina studier på skolan upprättas en åtgärdsplan som ett stöd i de överenskommelser/villkor som gäller för fortsatta studier.

Snarast efter svar på drogtest, eller erkännande.

Utredningsgruppen

4.

Deltagarvårdsteamet (och eventuell annan berörd personal) sammankallas.

DVT yttrar sig om åtgärdsplanen eller eventuell avskiljning.

Senast dagen efter upprättande av åtgärdsplan

Rektor

5a.

Åtgärdsplanen beslutas efter eventuella justeringar som föranletts av yttrande från DVT.

Snarast efter avslutat pedagogiskt råd

Rektor

b.

Permanent avskiljning från skolan beslutas.

 

Rektor

6a.

Deltagaren informeras om och tar ställning till åtgärdsplanen. Om deltagaren inte går med på att medverka till att följa åtgärdsplanen avskiljs deltagaren från skolan med omedelbar verkan.

Snarast efter åtgärdsplanen beslutats

Rektor och kursansvarig

b.

Vid permanent avskiljning meddelas deltagaren muntligt och skriftligt

Snarast efter beslut

Rektor och kursansvarig

7.

Uppföljning av åtgärdsplan

Regelbundet

Kursansvarig

Modified 2022-02-18 12:10:40