Ett lärjungaskap präglat av hopp i en tid av förändring

”När kristna talar om skapelsen blir det ofta med ganska allmänna hänvisningar till Gud och förvaltarskap. Det berör inte hjärtat och leder därför sällan till verklig omvändelse. Här gör bibelskolan Jordnära skillnad, genom att så tydligt fokusera på Jesus och lärjungaskapet.”

– Magnus Malm

 

Välkommen till Jordnära! 

Vi tror att den kristna tron är aktuell för livets alla områden och hela den värld vi lever i. Vill  du avsätta ett år för att fördjupa din relation med Jesus och utmanas till att leva ett praktiskt liv i Jesu efterföljelse där du får vara utomhus mycket? Då har du kommit rätt! Jordnära vill hjälpa deltagare att upptäcka Guds tankar och vision för hela skapelsen och hitta sätt att leva ut det kristna hoppet på ett praktiskt och konkret sätt.

Sök utbildningen

Läsårstid

Start: 21 aug 2023
Slut: 5 juni 2024

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

De flesta av oss lever med en insikt om klimatets katastrofläge. På många håll i samhället ser vi ett engagemang för skapelsen och klimatet men väldigt sällan ett engagemang inspirerat av tron på Jesus. Ytterst sett är skapelsens hopp inte våra ändrade levnadsvanor och handlingar. Hoppet är grundat i vem Gud är och Jesu död och uppståndelse. Vi tror helt enkelt att det finns en framtid där Jesus förnyar hela skapelsen, vilket vi får vara en del av redan nu. Vi tror att kyrkan behöver återupptäcka hur den kristna tron och dess budskap är ett evangelium för hela skapelsen. Med Bibeln som grund och inspiration vill vi upptäcka Guds vision för den värld Han skapat. Detta är något som genomsyrar året på Jordnära.

Några citat från personer som lyssnat på vår undervisning: 

”Jag har aldrig fått undervisning i detta (miljö/klimat) ur ett kristet perspektiv. I skolan motiveras man av rädsla men här motiveras man av hopp.”

”Jag har fått en helt annan syn och förståelse för hur Gud ser på sin skapelse.”

Sök utbildningen

Vad gör man på Jordnära?

Året på Jordnära kännetecknas av tre delar som är integrerade i varandra:

Bibel

På Jordnära vill vi leva nära Bibeln och låta den få genomsyra våra liv. Genom hela Bibeln löper Guds vision för skapelsen som en röd tråd. Detta utmanar och präglar vår relation till Gud, oss själva, medmänniskan och den övriga skapelsen. Ämnen som vi kommer behandla är bl.a : vetenskap och tro, apologetik, mission, kyrkohistoria, troslära (treenigheten, dop, nattvard), omvärldsanalys.

Skapelse

Det kristna livet är ett praktiskt liv. På Jordnära vill vi uppleva, utforska och vårda Guds skapelse på olika sätt. Vi inbjuder kunniga personer som lär oss om skapelsen som vi sedan får praktisera. Vi hoppas kunna erbjuda certifieringsmoment av olika redskap som deltagare kan ha nytta av i (arbets)livet efter bibelskoleåret.

Bön

Under året på Jordnära vill vi ge deltagare utrymme att hitta goda vanor för bön och öppenhet för den Helige Ande. På schemalagd tid får deltagare regelbundna tillfällen att ha personlig andakt och gemensam bön och lovsång. Förutom dessa vanor vill vi också vara en församlingsanknuten bibelskola där gudstjänstfirande och församlingsliv är viktiga delar.

Vi vill ge deltagare möjlighet att utforska den inre processen genom några själavårdssamtal.

Året börjas och avslutas med en enkel retreat i en stilla och avslappnande miljö.

Församlingsanknytning

Vi tror att församlingsanknytning och församlingsliv är en central del i ett kristet liv. Genom vårt samarbete med lokala kyrkor kan vi delta och engagera oss i kyrkans gudstjänster och olika gemenskaper.

Utlandsvistelse

Genom vårt samarbete med den kristna miljövårdsrörelsen A Rocha skapas möjligheter till att besöka studiecenter världen över. Förhoppningsvis kan vi åka på en bilresa söderut över Europa och möta olika kristna gemenskaper som arbetar och lever hållbart på en rad olika sätt. Exempelvis kan vi besöka kloster och följa deras rytmer och besöka A Rochas fältstudiecenter i Les Courmettes (Nice) eller Cruzinha  (Algarvekusten i södra Portugal).

Kostnad

Max. 1000 SEK kurslitteratur 
5440 SEK per månad för boende och mat (vardagar)
2000 SEK för två retreater (höst och vår) 
Max. 10.000 per person för utlandsresa (Kan bli betydligt billigare med hjälp av sökta bidrag) 

Antagningskriterier

 • >Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Ha möjlighet att studera på helfart.
 • Skickat in din ansökan i tid senast 30 april, därefter behandlas ansökningar i mån av plats.
 • Ha vilja och förutsättningar för att vara ute mycket i naturen, arbeta praktiskt och lära dig mer om kristen tro.
 • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem. Vi lever tätt tillsammans på skolan och i internatet och gör en resa i Europa under våren.
 • Bo på skolans internat under kursen. (Undantag från denna punkt kan göras om skolan bedömer att du ändå kan fullfölja kursens alla moment och bli en del av gemenskapen.)
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare missbrukat alkohol eller andra droger.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisningen på kursen.

Urvalskriterier (för att få plats eller reservplats)

 • De som bedöms ha störst motivation för kursen och dess innehåll.
 • De som önskar kunna använda utbildningen till att fortsättningsvis praktisera omsorg om hela skapelsen och inspirera kyrkor och andra sammanhang till detta alltmer.

I urvalsprocessen använder vi oss av det personliga brevet, intervjuer med den sökande och angivna referenspersoner.

När du fyller i din ansökning ser vi gärna att du tänker på följande saker under rubrikerna referenser och personligt brev:

I valet av två referenser önskar vi, om det finns möjlighet, att man väljer en referens från den församling man är engagerad i. Exempelvis kan det vara ungdomsledare, diakon, församlingspedagog, präst/pastor. Vid referensernas namn, uppge gärna vad han/hon har för funktion, exempelvis pastor, arbetsgivare etc.

I ditt personliga brev, fokusera på följande två frågor:

 1. Berätta om dig själv
 2. Varför du söker till Jordnära

Skolan bekräftar att ansökan kommit in.

En lärare på skolan kommer kontakta dig och minst en av dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.

Om du uppfyller grundkraven för antagning och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig det senast 20 april. Om du uppfyller grundkraven men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller grundkraven och därmed får avslag på din ansökan kommer vi meddela dig det.

Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren, Anton Flood. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till rektor, Joakim Hector.

När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift till skolan på 300 kr inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.

Kontakt

Anton Flood

Kursföreståndare

anton.flood@glimnet.se

044-44839