Våra minsta är våra allra viktigaste!

Kursen bedrivs på heltid på Glimåkra folkhögskola under tre terminer och syftar till att ge dig kunskap och utveckla färdigheter som du behöver för att kunna arbeta och påverka barns utveckling på en förskola.

Tyvärr kommer Barnskötarutbildningen inte att starta till hösten 2023. Vi beklagar att vi inte kan genomföra kursen som planerat. I dagsläget har vi som folkhögskola fått prioritera andra kurser, och anpassa kursutbudet till de ekonomiska förutsättningar som tilldelats Glimåkra folkhögskola.

Läsordstider

Förkunskaper

För att söka denna kursen krävs inga förkunskaper

Beskrivning

Vi jobbar med ett temabaserat lärande med problemlösning som arbetssätt för att stimulera deltagarnas handlingsberedskap, såväl självständigt som tillsammans med andra. Genom att förlägga APL löpande under läsåret skapar vi förutsättningar för att deltagarnas erfarenheter från verkligheten kan användas in i vårt temabaserat lärande. Folkhögskolans demokratiska arbetsform återspeglas i deltagarnas möjlighet att påverka utbildningens former och innehåll och understryker övertygelsen att deltagarna bidrar till varandras lärande. På folkhögskolan är mötet mellan personal och deltagare centralt och samarbeten med andra kurser en tillgång. Den enskildes personliga utveckling under folkhögskoleåret blir påtagligt ofta något som värdesätts oväntat högt av den enskilde deltagaren i utvärderingen av utbildningen. Barnskötarutbildningen kommer även präglas av den lärarkompetens inom musik, teater, skapande och idrott & hälsa, som finns på folkhögskolan.

Delkurser

Kursens innehåll motsvarar Skolverkets Yrkespaket för barnskötare med delkurserna:

 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Människors miljöer
 • Hälsopedagogik
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Specialpedagogik
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet
 • Barns lärande och växande

Läs mer på skolverkets hemsida

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ska bidra till att deltagarna utvecklar yrkeskunkspar och yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till att deltagaren får hjälp under handledning att omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk användning och får ett professionellt perspektiv på sig själv, yrket och yrkesrollen

Ansvaret för att hitta praktikplats ligger hos dig som deltagare. Inför praktiken behöver du tänka på att de flesta arbetsplatser kräver ett utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Examinationsformer

För att bli godkänd på kursen krävs det att man deltar aktivt i alla kursmoment, att man lämnar in uppgifter och genomför presentationer. Det krävs också att man får godkänt på kursprov och genomför sin arbetsförlagda tid.

Studiemedel

Kursen är studiemedelsberättigad på gymnasial nivå.

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat inom kursen.

Antagningskriterier

För att bli antagen till Barnskötarutbildningen måste du uppfylla några grundläggande kriterier. Även om det finns plats på kursen, kan du nekas en plats om du inte uppfyller dessa kriterier.

 • Du skall ha avklarade studier på grundskolenivå eller motsvarande.
 • Du skall ha tillräcklig kunskap i svenska för att kunna följa kursen
 • Du skall fylla minst 18 det år som kursen börjar
 • Du skall vara drogfri i minst ett år om du har missbrukat alkohol eller droger
 • Skolan bedömer att du till viss del kan reflektera över din roll i en grupp, samt kunna se andras behov och ta hänsyn till dem
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning på kursen
 • Du kan nekas plats om din ansökan inkommer efter sista ansökningsdag, 15/4

För att se om du uppfyller antagningskriterierna används telefonintervju med dig som söker samt två referenspersoner, personligt brev och i vissa fall studiebesök.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller ovanstående krav. Skolan gör urvalet utifrån följande kriterier:

 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Vi lägger stor vikt vid att du som söker kursen behärskar det svenska språket i tal som i skrift
 • Din motivation och ditt intresse för att studera
 • Vid fullbelagt internat prioriteras deltagare som inte söker internatboende
 1. Du fyller i ansökan till kurs
 2. Du bifogar:
 • Eventuella kopior av betyg från grundskola eller motsvarande
 • Personbevis
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (lärare, arbetsgivare, kollega) med namn och telefonnummer.
 • Personligt brev där du presenterar dig själv och varför du vill gå utbildningen.
 1. En lärare på skolan kommer att kontakta dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i mars och sker sedan fortlöpande.
 2. Om du uppfyller antagningskriterierna och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det senast 15 maj. Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 3. Antagning sker löpande (med start 15 mars) och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.
 4. Beslut om antagning fattas av kursföreståndare. Om du inte har blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga till rektor Joakim Hector. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 5. När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du att bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av att gå Barnskötarutbildning genom att sätta in en bekräftelseavgift till skolan på 300 kronor inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din internat- eller externatavgift. Först när du betalt in pengarna är du registrerad på Barnskötarutbildningen.

Kontakt

Jeanette Svensson

Kursföreståndare

jeanette.svensson@glimnet.se